Data- och informationsvetenskap: Informationsdesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet data- och informationsvetenskap, samt kursen DA157A Introduktion till interaktionsdesign.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
DA356A version 1
Engelsk benämning:
Computer and Information Science: Information Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
13 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet data- och informationsvetenskap, samt kursen DA157A Introduktion till interaktionsdesign.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 31 - 60 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter kring hur information presenteras för att stödja effektiv och tilltalande kommunikation. Detta innefattar kunskaper kring mänskliga förutsättningar, etablerade designprinciper samt metoder och verktyg för datavisualisering.

Innehåll

 • Översikt av informationsdesign
 • Perception och kognition
 • Etablerade principer för informationsdesign
 • Värdering av informationsdesign
 • Explorativ datavisualisering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva för informationsdesign viktiga förutsättningar inom perception och kognition
 • redogöra för viktiga ställningstaganden vid grafisk representation av information
 • redogöra för aktuella tekniska verktyg för datavisualisering
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • utforska en datamängd för att visualisera relevanta aspekter av densamma
 • välja, motivera och använda lämplig metod för att utvärdera visualisering av data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • diskutera kritiskt kring etiska ställningstaganden vid informationsdesign

Arbetsformer

Föreläsningar ca 16 timmar, seminarier och övningar ca 16 timmar, självstudier och projektarbete ca 168 timmar.

Bedömningsformer

Bedömning sker genom tentamen (4 hp) samt projektredovisningar (3,5 hp).
För Godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G. För Väl godkänd krävs dessutom VG på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

 • Mazza, Riccardo (2009). Introduction to Information Visualization, Springer London.
 • Ware, Colin (2008). Visual Thinking for Design, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Yau, Nathan (2011). Visualize This, John Wiley & Sons, Chichester.

Referenslitteratur:

 • Tufte, Edward R. (2009). The Visual Display of Quantitative Information, 2nd ed., Graphics Press.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Thomas Pederson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657236

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program