Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
DA361A version 2
Engelsk benämning:
Computer and Information Science: Object-Oriented Programming and Modelling for IA
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
21 augusti 2014

Förkunskapskrav

DA354A: Introduktion till programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 31 - 60 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programutveckling och -design. Därigenom ska studenten även vidareutveckla sina programmeringsförmågor.

Innehåll

 • Från strukturerad till objektorienterad programmering
 • Design och analys med principer för objektorientering
 • Objektorientering i det aktuella programspråket
 • Unified Modeling Language (UML)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för begrepp inom strukturerad och objektorienterad programmering
 • visa förståelse för objektorienterad programmeringsteknik
 • beskriva vanligt förekommande datastrukturer
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • analysera, strukturera och implementera objektorienterade program i ett programspråk
 • självständigt från en problembeskrivning kunna analysera problem och konstruera ett fungerande objektorienterat program
 • välja och motivera lämpliga klasser vid konstruktion av ett objektorienterat program
 • använda UML (Unified Modeling Language) i utformningen av och kommunikationen kring programvara
 • specificera use case-diagram, aktivitetsdiagram, klassdiagram, objektsdiagram, sekvensdiagram och tillståndsdiagram
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • diskutera alternativa objektorienterade lösningars för- och nackdelar för ett givet problem.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier ca 15 timmar, praktiska övningar och laborationer ca 30 timmar, samt självstudier ca 155 timmar.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (3,5 hp) samt en serie inlämningsuppgifter med fokus på design och problemlösning i det aktuella programmeringsspråket (4 hp).
För betyget Godkänd krävs att inlämningsuppgifter och tentamen genomförts och minst fått värderingen Godkänd. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att tentamen har fått värderingen Väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Downey, Allen B (2012), Think Python, O'Reilly, Sebastopol. ISBN 13: 9781449330729
 • Bennet, Simon, MacRobb, Steve & Farmer, Ray (2010), Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education, London. ISBN 13: 9780077125363
Referenslitteratur:
 • Miller, Bradley N. & Ranum, David L. (2013), Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python, Franklin, Beedle & Associates, Wilsonville. ISBN 13: 9781590282571

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program