Projektledning, tillämpad IT

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
DA367A version 1
Engelsk benämning:
Project Management, Applied IT
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Kurser om minst 60hp med progression inom huvudområdet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Data- och informationsvetenskap på nivå 61-90 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmågan att leda och samordna informationstekniska projekt i olika slags organisationer och utveckla förståelse för hur projekt initieras, planeras, genomförs och avslutas utifrån både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv.

Innehåll

Studenten ska fördjupa sin förståelse för att samarbeta i och leda projektgrupper där olika kompetenser finns representerade. Kursen tar således avstamp i gruppen och dess utvecklingsprocess. Den behandlar metoder och praxis kring arbete i projektform. I fokus för diskussionen är projektledaren och vilken karaktär den rollen har samt vilka kompetenser som krävs för att skissera, planera, genomföra och överlämna ett projekt tillsammans med medarbetarna. Övningar om självinsikt ska bidra till en förståelse för ledarskapets natur och de egna resurserna.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • projektets funktion och relation till omgivande organisationer
 • projektgruppens utveckling och dynamik
 • intressenters och omgivningens betydelse för projektarbetet
 • erfarenhetsbaserade IT-verktyg för projekthantering

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten visa färdigheter och förmåga att:
 • kunna kommunicera ett projekts fram- och motgångar
 • kunna hantera en inkrementell och iterativ utvecklingsprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten visa värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • reflektera kring samarbete och den egna rollens betydelse för process och resultat

Arbetsformer

Föreläsningar ca 8 timmar, seminarier ca 20 timmar, självstudier ca 170 timmar samt handledning max 2 timmar per student.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga rapporter samt en individuell tentamen.

Krav för godkänd
Examination 1: Godkänd muntlig presentation (1,5 hp).
Examination 2: Godkänd skriftlig rapport (1,5 hp).
Examination 3: Godkänd tentamen (4,5 hp).

För betyget väl godkänd krävs godkänd på examination 1 och 2 samt väl godkänd på examination 3.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Gustavsson, T. (2013) Agil projektledning. Sanoma utbildning, andra upplagan, ISBN: 978-91-523-2354-0
 • Jansson, T. & Ljung, L. (2009) Hemligheten med projektledning. TUK Förlag, ISBN: 978-91-864-1900-4
 • Shore, J. & Warden, S. (2008) The Art of Agile Development. O’Reilly Media, ISBN: 978-05-965-2767-9
 • Tonnquist, B. (2012) Projektledning. Sanoma utbildning, fjärde upplagan, ISBN 978-91-523-1265-0

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Zahra Ghaffari, Kursansvarig
Telefon: 040-6657243

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-18061

Öppen för sen anmälan

Ansök