Datavetenskap: C++ och programkonstruktion

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
DA378A version 2
Engelsk benämning:
Computer Science: C++ and Program Construction
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 mars 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
09 februari 2016

Förkunskapskrav

30 hp datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i objektorienterad programmering i C++ samt erfarenhet av att konstruera objektorienterade system på ett väl underbyggt sätt. Studenterna utvecklar förståelse för och tränas i att känna igen god design och god programmeringspraxis. Studenterna utvecklar förståelse och färdighet i att använda objektorienterade mönster och i att analysera konsekvenserna av alternativa designbeslut.

Innehåll

 • Objektorienterade begrepp
 • Grundläggande C++-koncept inklusive praktiska programmeringsuppgifter
 • Design av strukturen för mindre programsystem
 • Designmönster för programvaruutveckling inriktat på mindre system

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Förgodkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse, kunna beskriva och använda begrepp inom C++
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • hantera programmeringsspråket C++
 • testa och felsöka sin programmeringskod
 • beskriva olika kriterier för god design
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över alternativa programstrukturers för- och nackdelar i förhållande till ett designproblem
 • bedöma om en design främjar återanvändning av kod och design

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och ett mindre projekt.

Bedömningsformer

Examination sker i form av tentamina 3 hp samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar 4,5 hp.
För betyget Godkänd måste alla examinationsmoment vara godkända.
För betyget Väl godkänd krävs att studenten på minst hälften av redovisningarna som betygsätts med väl godkänd har uppnått väl godkänd samt att tentamina bedömts som väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Lippman, Stanley B., Lajoie, Josée. & Moo, Barbara E. (2013). C++ primer. 5. ed. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley. ISBN13: 9780321714114
Referenslitteratur:
 • Gamma, Erich (red.) (1995). Design patterns: elements of reusable object-oriented software. Reading, Mass.: Addison-Wesley. ISBN-13: 9780201633610
 • Freeman, Eric & Freeman, Elisabeth (2004). Head first design patterns: [your brain on design patterns]. 1. ed. Beijing: O'Reilly. ISBN-13: 9780596007126
 • McConnell, Steve (2004). Code complete: [a practical handbook of software construction]. 2. ed. Redmond, Wash.: Microsoft Press. ISBN: 0735619670
 • Stevens, Perdita & Pooley, R. J. (2006). Using UML: software engineering with objects and components. 2. ed. Harlow: Addison-Wesley. ISBN: 9780321269676

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carl Johan Gribel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657158

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program