Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 45 hp i huvudområdet datavetenskap inklusive:

 • 15 hp objektorienterad programmering
 • 7,5 hp i objektorienterad analys eller algoritmer och datastrukturer
 • Godkänd kurs: DA218A Flertrådad programmering 7,5 hp

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021

Kurskod:
DA379A version 2
Engelsk benämning:
Computer Science: Applied Software Architecture
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
27 juni 2016

Förkunskapskrav

Minst 45 hp i huvudområdet datavetenskap inklusive:

 • 15 hp objektorienterad programmering
 • 7,5 hp i objektorienterad analys eller algoritmer och datastrukturer
 • Godkänd kurs: DA218A Flertrådad programmering 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskap om och erfarenhet av att konstruera programvarusystem. Studenterna utvecklar förståelse för och tränas i att känna igen god design. Studenterna utvecklar förståelse och färdighet i att använda mönster och i att analysera konsekvenserna av alternativa designbeslut.

Innehåll

 • Arkitektonisk design av programvarusystem
 • Användning av arkitektoniska mönster för programvaruutveckling
 • Implementation av programvarusystem efter arkitektoniska förutsättningar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa god kännedom om icke-funktionella egenskaper för programvara
 • visa kännedom om vanligt förekommande arkitektoniska lösningar för programvara
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • utifrån en given arkitektur självständigt kunna bedöma om lösningen är ändamålsenlig
 • visa förmåga att diskutera och redogöra för konsekvenserna av olika typer av arkitekturer
 • självständigt och i grupp kunna implementera ett mjukvarusystem efter en given arkitektur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över alternativa programstrukturers för- och nackdelar

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier och projektarbete.

Bedömningsformer

Examination sker dels med skriftlig tentamen (3hp) samt inlämningsuppgifter som även redovisas muntligt (4,5 hp).

För betyget Godkänd måste alla examinationsmoment vara godkända. För betyget Väl godkänd krävs att studenten på minst hälften av redovisningarna som betygsätts med väl godkänd har uppnått väl godkänd samt att tentamen bedömts som väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bass, Len, Clements, Paul & Kazman, Rick (2012). Software architecture in practice. 3. ed. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley, ISBN-13: 9780321815736
 • Artikelkompendium

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Romina Spalazzese, Kursansvarig
Telefon: 040-6657660

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-18062 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program