Systemprogramvara

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet datavetenskap varav minst 15 hp i programmering, 7,5 hp inom algoritmer och datastrukturer och 3 hp inom kursen DA218A - Flertrådad programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
DA388A version 1
Engelsk benämning:
System Software
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet datavetenskap varav minst 15 hp i programmering, 7,5 hp inom algoritmer och datastrukturer och 3 hp inom kursen DA218A - Flertrådad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot systemutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdighet inom utveckling av systemprogramvara. Speciellt fokuserar kursen på programvara för olika typer av operativsystem så som kompilatorer, drivrutiner, editorer och interpretatorer.

Innehåll

Kursen ger en översikt av följande:

 • Datorarkitektur
 • Operativsystem: processer, schedulering, samtidighet, minnes-, resurs- och IOhantering
 • Kompilatorer
 • Laddare och länkare
 • Garbage collectors
 • Interpretatorer
 • Drivers
 • Övriga systemprogramvarukomponenter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för hur systemprogramvara fungerar och samverkar med applikationsprogramvara
 • visa förståelse för hur viktiga mekanismer hos operativsystem fungerar som t.ex. processer, resursstyrning (samtidighet m.m.), fysiskt och virtuellt minne, schemaläggning, I/O och filhantering
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa färdighet inom utveckling av operativsystemberoende program
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • jämföra arkitekturskillnader hos olika operativsystem
 • analysera och diskutera alternativa sätt att utnyttja systemprogramvara för att utföra en specifik uppgift

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och seminarium samt självstudietid.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (3 hp) och obligatoriska inlämningsuppgifter (4,5 hp).

Krav för godkänd: Godkänd på samtliga ingående moment.

Krav för väl godkänd: Väl godkänd på tentamen samt väl godkänt på minst en tredjedel av inlämningsuppgifterna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Nisan, Noam & Schocken, Shimon (2008). The Elements of Computing Systems, MIT Press.
 • Stallings, William (2014). Operating Systems: Internals and Design Principles, 8th edition, Pearson.
Referenslitteratur
 • Tanenbaum, Andrew S. (2014). Modern Operating Systems, 4th edition, Pearson.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Johan Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657376

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08424 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök