Systemutveckling II

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
DA389A version 1,1
Engelsk benämning:
Systems Development II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
25 januari 2017

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • DA336A Systemutveckling och projekt I 15 hp
 • DA339A Objektorienterad programmering 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31 - 60 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten sammanlänkar tidigare kunskaper i programmering, analys och design samt projektarbete till ett helhetsperspektiv för programutveckling i grupp.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Kravhantering och test som verktyg inom strukturerad programvaruutveckling
 • Testning, verifiering och validering av programvara
 • Insamling, specificering, analys och validering av krav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa förståelse för vikten av strukturerade metoder för kravhantering och testning vid utveckling av programvara
 • kunna beskriva upplägg och tillämpning av olika metoder som kan används i en kravprocess samt för testning, verifiering och validering vid utveckling av programvara
 • kunna beskriva olika stödverktyg för kravhantering och testning vid utveckling av programvara
 • visa förståelse för betydelsen av lämpliga mätetal och deras tolkning med avseende på programvarans kvalitet och hur dessa mätetal kan användas för produktförbättring
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • identifiera och specificera lämpliga krav utifrån en kunds behov
 • välja lämpliga metoder för kravinsamling, analys och validering av krav
 • definiera och konstruera lämpliga testfall utifrån givna kundkrav
 • välja lämpliga metoder för analys, verifiering och validering av krav
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • i grupp diskutera och värdera de inneboende problem som uppstår vid utveckling av programvara med avseende på organisation och teknik

Arbetsformer

Kursen genomförs med föreläsningar, workshops, seminarier och grupparbete.

Bedömningsformer

Krav för godkänt betyg: Godkänd skriftlig tentamen (3 hp), godkända inlämningsuppgifter (4,5 hp).
Krav för väl godkänt betyg: Väl godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Burnstein, Ilene. (2003). A Process-Oriented Approach. New York: Springer Verlag
 • Wiegers, Karl E., Beatty, Joy. (2013). Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press
Referenslitteratur:
 • Leffingwell, Dean. (2011). Agile software requirements: lean requirements practices for teams, programs, and the enterprise. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley
 • Myers, Glenford J., Sandler, Corey & Badgett, Tom (2012). The art of software testing. 3. ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons
 • Ryber, Torbjörn. (2006). Testdesign för programvara: Så tar du fram bra testfall. Miguru Media AB

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-18063 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök