Digital innovation och entreprenörskap

Sammanfattning

Kursen introducerar begreppen innovation och entreprenörskap med hänsyn till ett allt mer digitaliserat samhälle. Kursen utvecklar även ett affärsmässigt tänkande och introducerar processer och verktyg för skapande av nya produkter och tjänster.

Behörighetskrav

Minst 90 godkända högskolepoäng inom ett program på Malmö högskola.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020

Kurskod:
DA394A version 1
Engelsk benämning:
Digital Innovation and Entrepreneurship
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 augusti 2018

Förkunskapskrav

Minst 90 godkända högskolepoäng inom ett program på Malmö högskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde och läses som valbar kurs inom program.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap, förståelse och färdigheter inom innovation, företagande och affärsmässigt tänkande.

Innehåll

Kursen introducerar begreppen innovation och entreprenörskap med hänsyn till ett allt mer digitaliserat samhälle. Under kursens gång introduceras processer och metoder för idégenerering, behovsanalys, marknadsanalys, prototyparbete och andra områden som ger en god grund för att skapa nya produkter eller tjänster. Kursen tar även upp andra relevanta område kring entreprenörskap som affärsutveckling, finansiering, hållbarhet, marknadsföring och pitchning som ämnar att mynna ut i ett affärsmässigt tänkande. Kursen fokuserar även på teamet och att skapa nya resultat genom samarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse kring innovation, entreprenörskap och affärsmässigt tänkande
  • visa kunskap och förståelse kring processen att driva förändring genom innovation

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • identifiera och utvärdera behov för produkter
  • problematisera en utmaning, och tillämpa lämpliga metoder för att lösa denna utmaning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • värdera en produkt i förhållande till olika faser inom ett projekt
  • förhålla sig till de begränsningar och möjligheter som finns vid entreprenörskap och innovation och värdera styrkor och svagheter med dessa
  • reflektera över de etiska frågeställningar som berör innovation och entreprenörskap

Arbetsformer

Kursen kommer att bedrivas genom föreläsningar, seminarier och projekthandledning. Största delen av tiden i kursen består av självstudier och projektarbete.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (5hp) och projektarbete (10hp). För betyget Godkänd krävs att samtliga moment blivit godkända.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur
  • Ahlstrom, Paul & Furr, Nathan (2011). Nail it Then Scale It, Nisi Institute, ISBN: 9780983723608
  • Fitzpatrick, Rob (2014). The Mom Test, CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN: 9781492180746
  • Ries, Eric (2011). The Lean Startup, Crown Publishing Group, Division of Random House Inc, ISBN: 9780307887894

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Patrik Berander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657622