Flerplattformsapplikationer med webbtekniker

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter för att konstruera webbapplikationer anpassade för flera typer av enheter, med fokus på mobila plattformar.

Behörighetskrav

DA106A: Introduktion till webbutveckling och DA354A: Introduktion till programmering
alternativt
DA109A: Webbtjänster och DA339A: Objektorienterad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen: DA361A Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA samt kursen DA109A: Webbtjänster

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
DA395A version 1
Engelsk benämning:
Cross-platform Applications with Web Technologies
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

DA106A: Introduktion till webbutveckling och DA354A: Introduktion till programmering
alternativt
DA109A: Webbtjänster och DA339A: Objektorienterad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen: DA361A Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA samt kursen DA109A: Webbtjänster

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 31 - 60 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter för att konstruera webbapplikationer anpassade för flera typer av enheter, med fokus på mobila plattformar.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Översikt av aktuella webbtekniker
 • Möjligheter och begränsningar med webbapplikationer
 • Utvecklingsmiljö och arbetssätt
 • Konstruktion av webbapplikationer
 • Designprinciper och användargränssnitt
 • Användning av enhetens hårdvarufunktionalitet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förståelse för:

 • grundläggande byggstenar och begrepp vid utveckling av webbapplikationer
 • begränsningar och möjligheter för webbapplikationer
 • designprinciper och utformning av användargränssnitt för webbapplikationer
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • konstruera webbapplikationer som uppfyller principer för flerplattformsdesign
 • använda enhetens resurser i praktisk tillämpning
 • använda lämpliga utvecklingsmiljöer vid konstruktion av webbapplikationer
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information relevant för egna utvecklingsprojekt

Arbetsformer

Föreläsningar/workshops, laborationer, projekthandledning samt självstudier.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter (5 hp) och godkänt projekt (2.5 hp).
Krav för väl godkänd: Väl godkänd på inlämningsuppgifterna samt godkänt projekt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Weyl, Estelle (2013) Mobile HTML5, O'Reilly Media, Sebastopol, ISBN 13: 9781449311414
 • Levin, Michal (2014) Designing Multi-Device Experiences, O’Reilly Media, Sebastopol, ISBN 13: 9781449340384
Information om aktuell fördjupningslitteratur ges vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672

Anmälan

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program