Artificiell intelligens för digitala spel

Sammanfattning

Inom spelområdet är det av högsta vikt att använda resurssnåla algoritmer för att få karaktärerna att agera på ett trovärdigt, och till synes intelligent sätt. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och dess tillämpning i digitala spel.

Behörighetskrav

Totalt minst 30 hp i datavetenskap varav minst 15 hp i objektorienterad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA304A Tillämpade datastrukturer och algoritmer (eller motsvarande).

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
DA408A version 1
Engelsk benämning:
Artificial Intelligence for Digital Games
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2021

Förkunskapskrav

Totalt minst 30 hp i datavetenskap varav minst 15 hp i objektorienterad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA304A Tillämpade datastrukturer och algoritmer (eller motsvarande).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Spelutvecklingssprogrammet.

Syfte

Inom spelområdet är det av högsta vikt att använda resurssnåla algoritmer för att få karaktärerna att agera på ett trovärdigt, och till synes intelligent sätt. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och dess tillämpning i digitala spel.

Innehåll

Kursen innehåller en historisk tillbakablick över AI-områdets utveckling, där tonvikt läggs vid de viktigaste milstolparna ur ett spelperspektiv. Områden som berörs är bland annat skriptspråk för spel-AI, tillståndsmaskiner i spel, vägoptimering och planering i spel, mönsterigenkänning och agenter i spel. Tonvikt läggs vid implementation av datorstyrda motståndare i ett antal olika speltyper.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

  • grundläggande kunskap om metoderna inom spel-AI-området och dess historiska utveckling i relation till tillämpningarna
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
  • god färdighet i att självständigt och i samarbete med andra kunna utforma metoder och modeller för att implementera och prova olika lösningar i ett givet problem inom spel-AI.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, samt välja lämpliga metoder för att lösa ett givet problem inom spel-AI.
  • självständigt och i samarbete med andra kunna värdera och prioritera olika lösningar ur olika perspektiv.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer samt miniprojekt som genomförs i mindre grupper.

Bedömningsformer

Kursen examineras dels genom redovisning av inlämningsuppgifter (problemlösningsuppgifter eller miniprojekt), dels genom tentamen.
Krav för godkänd: För godkänd krävs godkända redovisningar av samtliga inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen.
Betygsbedömning: För väl godkänd krävs att minst 60% av redovisningarna bedömts som väl godkända och att tentamen är väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Schwab, Brian. AI Game Engine Programming. Charles River Media 2008.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Steve Dahlskog, Kursansvarig
Telefon: 040-6657127

Anmälan

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program