Utvärderingsmetoder för användarupplevelse

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla djupare kunskap och färdigheter om teorier, metoder och verktyg för att studera användarupplevelse genom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar, analyser och tolkningar.

Behörighetskrav

Information bortom skärmar (4 hp)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
DA410A version 1
Engelsk benämning:
Evaluation Methods for User Experience
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021

Förkunskapskrav

Information bortom skärmar (4 hp)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap och kan ingå i examensfordringarna i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla djupare kunskap och färdigheter om teorier, metoder och verktyg för att studera användarupplevelse genom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar, analyser och tolkningar.

Innehåll

Kursen består av två huvuddelar:

  1. Metoder för att undersöka användarupplevelse
  2. Design och implementation av en användarstudie
Kursen inkluderar följande moment:
  • Metoder för att mäta och analysera mänskligt beteende i informationssystem
  • Utvärderingsmetoder för användarupplevelse
  • Genomförande av en användarstudie

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:
- Kännedom om olika perspektiv för användbarhet och användarupplevelse
- exemplifiera användandet av både kvalitativa och kvantitativa dataanalysmetoder
- beskriva problematiken med mätbaserade metoder
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
- utforma en användbarhetsstudie för att möta specifika forskningsmål, med givna begränsningar
- samla och analysera mätdata med syfte att studera användbarhetsaspekter och användarupplevelse
- dra slutsatser från både kvalitativ och kvantitativ data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
- jämföra alternativa studiedesigner med utgångspunkt från mål, validitet och etisk hantering av användare och användardata

Arbetsformer

Undervisning sker med föreläsningar, seminarier, workshops, samt ett slutseminarium där kursens projekt presenteras.

Bedömningsformer

Kursen bedöms genom skriftliga rapporter (2,5hp) och grupparbete (5hp).
För betyget Godkänd krävs att samtliga uppgifter och grupparbetet genomförts och minst fått värderingen Godkänd.
För Väl godkänd krävs därutöver att minst hälften av de VG-grundande uppgifterna fått värderingen Väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Sauro, Jeff & Lewis, James R. (2012). Quantifying the user experience: practical statistics for user research. San Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann
  • Tullis, Tom & Albert, Bill (2013). Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics. Second edition. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann
Referenslitteratur:
  • Beasley, Michael (2013). Practical web analytics for user experience: how analytics can help You understand your users. Waltham, MA: Morgan Kaufmann
  • Moore, David S. & Notz, William (2012[2014]). Statistics: concepts and controversies. Eighth edition. New York: W.H. Freeman Company

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Anmälan

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program