Data- och informationsvetenskap: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Totalt 120 hp, inklusive 60 hp i Data- och informationsvetenskap med progression samt kursen DA333A: Forskningsmetodik.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023

Kurskod:
DA462A version 1
Engelsk benämning:
Computer and Information Science: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Totalt 120 hp, inklusive 60 hp i Data- och informationsvetenskap med progression samt kursen DA333A: Forskningsmetodik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 61 - 90 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten använder och fördjupar sina teoretiska, metodologiska och praktiska kunskaper genom att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete inom data- och informationsvetenskap.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete i data- och informationsvetenskap. Studenten planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig studie, som utöver litteraturstudier och rapportskrivning även kan innefatta utveckling av programvara eller empirisk undersökning.
Kursen består av ett examensarbete i data- och informationsvetenskap. Studenten planerar, genomför och redovisar en vetenskapligt studie, som utöver litteraturstudier och rapportskrivning även kan innefatta utveckling av programvara eller empirisk undersökning. Arbetet kan vara av konstruktiv och/eller utredande karaktär.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap och förståelse i data- och informationsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med andra
 • sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom data- och informationsvetenskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • förmåga att inom data- och informationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Självständigt arbete, samt handledningstid.

Bedömningsformer

Examinationen sker genom kvalitativ bedömning av rapporten och inlämningsuppgifterna, muntlig presentation vid tre obligatoriska seminarier, ett introducerande seminarium, i början av arbetet, ett ca halvvägs in i arbetet och ett slutseminarium, samt opposition vid de två sista seminarierna.
För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd skriftlig rapport
 • godkända inlämningsuppgifter
 • godkända seminarier och muntlig presentation
 • godkänd opposition
Faktorer som tas i beaktning vid betygssättning är förmåga att:
 • resonera självständigt och kreativt
 • självständigt lösa problem
 • tillgodogöra sig och använda litteratur och annat material
 • uttrycka sig skriftligt i en teknisk-vetenskaplig rapport
 • utföra en muntlig presentation
 • opponera på ett vetenskapligt korrekt sätt
När ovanstående kriterier uppfylls ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björklund, M & Paulsson, U. (2012) Seminarieboken. Studentlitteratur, Lund
 • Cresswell, J. W. (2013) Research design: Qualitativ, quantitative and mixed methods approaches. SAGE Publications, Thousand Oaks
Referenslitteratur
 • Bringhurst, R. (2002) The Elements of Typographic Style, Hartley & Marks
 • Polya, G. (2004) How To Solve It. Princeton University Press, New Jersey
 • Språkrådet (2008) Svenska skrivregler. Liber, Stockholm
 • Strunk, W., White, E.B. (2006) The Elements of Style. Dover Publications, New York
Kurslitteraturen kompletteras med aktuella vetenskapliga artiklar som är relevanta för området. Individuell litteratur väljs av studenten i samråd med handledaren.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Johnsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658213

Anmälan

16 januari 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program