Systemprogramvara

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdighet inom utveckling av systemprogramvara. Speciellt fokuserar kursen på programvara för olika typer av operativsystem så som kompilatorer, drivrutiner, editorer och interpretatorer.

Behörighetskrav

DA339A Objektorienterad programmering alternativt
DA315A Objektorienterad spelprogrammering
DA211A Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A Introduktion till datavetenskap
DA301A Speldesign eller 7,5 hp från DA215A Datateknik
7,5 hp från kurserna DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation och DA218A Flertrådad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation och DA218A Flertrådad programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
DA488A version 1
Engelsk benämning:
System Software
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

DA339A Objektorienterad programmering alternativt
DA315A Objektorienterad spelprogrammering
DA211A Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A Introduktion till datavetenskap
DA301A Speldesign eller 7,5 hp från DA215A Datateknik
7,5 hp från kurserna DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation och DA218A Flertrådad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation och DA218A Flertrådad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot systemutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdighet inom utveckling av systemprogramvara. Speciellt fokuserar kursen på programvara för olika typer av operativsystem så som kompilatorer, drivrutiner, editorer och interpretatorer.

Innehåll

Kursen ger en översikt av följande:

 • Datorarkitektur
 • Operativsystem: processer, schedulering, samtidighet, minnes-, resurs- och IOhantering
 • Kompilatorer
 • Laddare och länkare
 • Garbage collectors
 • Interpretatorer
 • Drivers
 • Övriga systemprogramvarukomponenter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för hur systemprogramvara fungerar och samverkar med applikationsprogramvara
 • visa förståelse för hur viktiga mekanismer hos operativsystem fungerar som t.ex. processer, resursstyrning (samtidighet m.m.), fysiskt och virtuellt minne, schemaläggning, I/O och filhantering
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa färdighet inom utveckling av operativsystemberoende program
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • jämföra arkitekturskillnader hos olika operativsystem
 • analysera och diskutera alternativa sätt att utnyttja systemprogramvara för att utföra en specifik uppgift

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och seminarium samt självstudietid.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (3 hp) och obligatoriska inlämningsuppgifter (4,5 hp).

Krav för godkänd: Godkänd på samtliga ingående moment.

Krav för väl godkänd: Väl godkänd på tentamen samt väl godkänt på minst en tredjedel av inlämningsuppgifterna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Nisan, Noam & Schocken, Shimon (2008). The Elements of Computing Systems, MIT Press.
 • Stallings, William (2014). Operating Systems: Internals and Design Principles, 8th edition, Pearson.
Referenslitteratur:
 • Tanenbaum, Andrew S. (2014). Modern Operating Systems, 4th edition, Pearson.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Johan Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657376

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program