Programmering - en introduktion med Visual Basic

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Syftet med kursen är att ge en introduktion till programmering, med användning av Visual Basic. Kursen är indelad i ett antal arbetsmoduler (uppgifter och projekt), och behandlar grunderna i programmering, t ex representation av data, datatyper, variabler, grundläggande algoritmer, samt funktioner, men tar även upp komponenter och användargränssnitt, med tillämpning i Visual Basic–miljön.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 34% högskoleprov 34% [urvalarbetsliv]32[/urvalarbetsliv]

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2007

Kurskod:
DA7131 version 3
Engelsk benämning:
Programming - an Introduction with Visual Basic
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
18 januari 2005
Fastställandedatum:
18 januari 2005
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2005

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom programmering. En viktig del av kursen är att ge färdigheter i strukturering av källkod, utveckling av en bra programmeringsstil och design av användargränssnitt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

De studerande skall efter genomgången kurs ha fått grundläggande kunskaper för att självständigt och metodiskt kunna utveckla enklare Windowsapplikationer samt vara förberedda för att kunna gå vidare till andra programmeringsspråk och objektorienterad programmering.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända obligatoriska programmeringsuppgifter.

Innehåll eller kursinnehåll

  • Visual Basic (VB) miljön, komponenter, användargränssnitt
  • Grunderna i programmering
  • Representation av data, datatyper, variabler, konstanter och fält
  • Operatorer, frågesatser och upprepningar
  • Funktioner, procedurer, anrop och argument
  • Filhantering, spara till och läsa från textfil
  • Felsökning och felhantering

Visual Basic används som utvecklingsmiljö och programmeringsspråk.

Arbetsformer

Kursen ges på distans.

Kursen bygger helt på material som är tillgängligt via Internet. I ett antal arbetsmoduler skapas förutsättningar för ett lärande genom inlämningsuppgifter och teorimaterial. Stöd ges primärt i form av ett nätbaserat diskussionsforum i vilket handledare vägleder och svarar på frågor.

Kursen kräver tillgång till PC med Internetanslutning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur:
  • Jonsson, Torsten: Visual Basic i focus. Grundläggande applikationsutveckling. Studentlitteratur, senaste upplagan

eller

  • Schneider, David: An introduction to programming using Visual Basic 6.0. Pearson, 2004

Övrigt

Detta dokument är en rekonstruktion av kursplanen ur vår tidigare databas

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Ivan Kruzela, Kursansvarig