Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utifrån sina grundläggande kunskaper i företagsekonomi ska dels bredda och fördjupa sina kunskaper inom ämnet, dels utveckla kunskaper om olika typer av verksamhetsutveckling i riktning mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, samt hur utvecklingsarbetet genomförs i handling. Vidare ska studenten utveckla fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i ämnesövergripande projekt där deltagarna besitter olika kompetenser.

Behörighetskrav

Företagsekonomi I 1-30 hp alternativt minst 22,5 hp inom Företagsekonomisk grundkurs 1-30 hp inkluderande marknadsföring om minst 6 hp, ekonomistyrning om minst 6 hp samt självständigt arbete om minst 6 hp.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
EK102T version 4
Engelsk benämning:
Intermediate Course in Business Administration with Interdisciplinary Project
Fördjupningsnivå
G1E
Huvudområden:
Företagsekonomi, Ekonomi med IT
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 september 2006
Fastställandedatum:
24 augusti 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
15 april 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utifrån sina grundläggande kunskaper i företagsekonomi ska dels bredda och fördjupa sina kunskaper inom ämnet, dels utveckla kunskaper om olika typer av verksamhetsutveckling i riktning mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, samt hur utvecklingsarbetet genomförs i handling. Vidare ska studenten utveckla fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i ämnesövergripande projekt där deltagarna besitter olika kompetenser.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Företagsekonomi på nivå 31-60 hp.

Förkunskapskrav

Företagsekonomi I 1-30 hp alternativt minst 22,5 hp inom Företagsekonomisk grundkurs 1-30 hp inkluderande marknadsföring om minst 6 hp, ekonomistyrning om minst 6 hp samt självständigt arbete om minst 6 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande uppvisa:

 • kunskap om grundläggande begrepp, teorier, modeller och metoder i omvärldsanalys och marknadskommunikation, affärs- och verksamhetslogistik samt miljö- och kvalitetsledning
 • kunskap om hur organisationer kan påverkas av och kan påverka omvärld och marknad
 • kunskap om sambandet mellan logistiska åtgärder och en organisations inre och yttre effektivitet
 • grundläggande kunskaper om affärssystem och dess betydelse för styrningen av en verksamhet
 • kunskap om relationen mellan miljö, etik och marknadskommunikation
 • kunskap om hur begreppet hållbar utveckling förhåller sig till både de tekniska och administrativa delarna liksom till vision och affärsidé inom en organisation
 • kunskap om hur förändringsarbete inom en organisation genomförs i riktning mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 • grundläggande kunskaper om olika typer av undersökningsmetoder samt design av en vetenskaplig undersökning
 • grundläggande kunskap om informationssökning, dokumentanalys och källkritik
 • fördjupade kunskaper om projektarbete
 • förståelse av lärande- och utvecklingsprocesser i projekt
 • kunskap om olika perspektiv avseende förhållandet mellan samhälle och teknik
 • kunskap om hur tanken om hållbar utveckling kan integreras i ett projekt
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet och förmåga:
 • att analysera en verksamhets omvärld och marknad samt utifrån denna analys bedöma utvecklingsmöjligheter och kommunikationsbehov samt föreslå strategi
 • att identifiera olika intressenter och målgrupper
 • att identifiera och analysera logistiska problem såväl inom en enskild verksamhet som utefter en försörjningskedja och värdekedja samt föreslå lösningar
 • att på egen hand kunna identifiera och bedöma miljö- och kvalitetsproblem relaterade till en organisations verksamhet samt kunna bedöma olika möjliga lösningar
 • att tillämpa och integrera kunskaper från olika ämnesdiscipliner i ett projektarbete
 • att kunna föreslå åtgärder som ger en verksamhet en riktning mot hållbar utveckling
 • att aktivt och konstruktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade
 • planera, genomföra och rapportera en mindre empirisk företagsekonomisk undersökning vars inriktning är att utveckla en verksamhet mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 • på egen hand kunna inhämta och bedöma relevant information (inklusive ekologiska och sociala värden) samt reflexivt och kritiskt kunna tillämpa den
 • att presentera projektarbeten muntligt och skriftligt och vid sådana presentationer kunna diskutera och försvara framlagda slutsatser genom att utnyttja den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande ha förmåga:
 • ha utvecklat ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot den egna projektgruppen
 • att utveckla en ansvarsfull hållning avseende åtaganden gentemot externa aktörer i samband med projektarbetet
 • ha förmåga att kritiskt reflektera kring teknik- och samhällsutveckling utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • ha utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till rapportskrivning och seminariedeltagande

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmomentet Omvärldsanalys och marknadskommunikation examineras genom ett projektarbete i två delar, en i grupp (del 1, 3 hp, betyg U, G) och en individuellt (del 2, 4,5 hp, betyg U, G, VG). Rapportering sker skriftligt samt muntligt vid obligatoriska seminarier. Som förberedelse av projektarbete del 1 ingår ca tre obligatoriska studieuppgifter. Krav för godkänd: För godkänt krävs deltagande i obligatoriska föreläsningar och seminarier, fullgjorda studieuppgifter samt godkända projektarbeten (del 1 samt del 2). Betygsbedömning: För väl godkänt på delmomentet krävs dessutom att den individuella delen av projektarbetet genomförts och presenterats skriftligt på ett sätt som visar hög grad av förmåga att självständigt söka, samla och värdera relevant data, tillämpa teori samt kritiskt diskutera information, idéer och lösningar.

Delmomentet Affärs- och verksamhetslogistik examineras genom en skriftlig tentamen (6 hp, betyg U, G, VG) samt medverkan i studentledda seminarier (1,5 hp, betyg U, G). Krav för godkänd: godkänd skriftlig tentamen samt godkänd medverkan i studentledda seminarier. Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på delmomentet krävs dessutom väl godkänd skriftlig tentamen.

Delmomentet Miljö- och kvalitetsledning examineras genom skriftlig tentamen (4 hp, betyg U, G, VG), projektarbete (3,5 hp, betyg U, G) samt deltagande i obligatoriskt seminarium. Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete samt deltagande i seminarier då projektarbete presenteras och diskuteras.
Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på delmomentet krävs dessutom väl godkänd skriftlig tentamen.

Delmomentet Verksamhetsutveckling examineras genom en individuell inlämningsuppgift (1,5 hp, betyg U, G) samt ett ämnesövergripande projekt som rapporteras i form av en uppsats och som genomförs i grupp (6 hp, betyg U, G, VG), deltagande i obligatoriska seminarium samt deltagande i obligatoriska metodföreläsningar. Krav för godkänd: För betyget godkänd krävs att projekt/uppsats är godkänd, godkänd inlämningsuppgift, samt godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och metodföreläsningar. Projekt/uppsatsen är godkänt om kraven för formalia samt kraven för problematisering, problem- och syftesformulering, teorianknytning, datainsamling, analys och resultat är uppfyllda.
Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på delmomentet krävs att studenten i projekt-/uppsatsarbetet dessutom visat prov på inslag av originalitet, abstraktionsförmåga och förmåga att kritiskt tolka och diskutera ur etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekter.

Krav för godkänd på hela kursen: För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på minst tre av de fyra ingående delmomenten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delmoment:

 • Omvärldsanalys och marknadskommunikation, 7,5 hp
 • Affärs- och verksamhetslogistik, 7,5 hp
 • Miljö- och kvalitetsledning, 7,5 hp
 • Verksamhetsutveckling i form av ämnesövergripande projekt, 7,5 hp

De tre första delmomenten ger kunskaper om begrepp, teorier, modeller och metoder inom respektive område samt färdigheter i att tillämpa sina kunskaper på olika företagsekonomiska problem, såväl enkla som mer komplexa. Kursen verksamhetsutveckling ger kompetens att planera, genomföra och presentera ett ämnesövergripande projekt. Det ämnesövergripande projektet ska utmynna i ett mindre uppsatsarbete där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är ett starkt inslag.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 75 timmar (varav cirka 20 timmar är obligatoriska), handledning ca 15 timmar, obligatoriska seminarier och casediskussioner ca 55 timmar samt självstudietid ca 655 timmar.

Delmomentet ämnesövergripande projekt avrapporteras skriftligt och muntligt. Inom ramen för det ingår även en obligatorisk reflektionsuppgift där resultatet av projektet betraktas och diskuteras utifrån olika perspektiv och teoretiska referensramar. Av ovannämnda tider för olika arbetsformer avser, cirka 25 timmar obligatoriska föreläsningar eller seminarier ,cirka 10 timmar projekthandledning och cirka 165 timmar självständigt projektarbete i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ammenberg, J. (2004). Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund.
 • Bryman, A & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, Stockholm.
 • Fill, C.(senaste uppl.). Marketing Communications, Interactivity, Communities and content. Prentice Hall, Pearson Education Limited, London.
 • Magnusson, J.& Olsson, B. (2009). Affärssystem. Studentlitteratur, Lund.
 • Oskarsson, B., Aronsson, H.& Ekdahl, B. (2009). Modern logistik – för ökad lönsamhet. Liber, Stockholm.
 • Sandholm, L. (2008). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet – verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet. Studentlitteratur, Lund.
 • Wahlström, B.(2004 eller senare upplaga). Ordning & Oreda. Liber Ekonomi. Stockholm.
 • Haigh, N. & Griffiths, A. (2009). The natural environment as a primary stakeholder: the case of the climate change. Business Strategy and the Environment, 18: 347-359. DOI:10.1002/bse.602.
 • Lucas MT, (2009). Understanding environmental management practices: Integrating views from strategic management and ecological economics. Business Strategy and the Environment, 10:1002. DOI: 10.1002/bse.662.
 • Kurskompedium. Malmö högskola, Kultur och samhälle, Urbana studier.
 • Seminariematerial.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Stina Stensson, Kursansvarig
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179