Företagsekonomisk fördjupningskurs

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursens syfte är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper om hållbar verksamhetsutveckling genom fördjupning i dels undersökningsdesign, metod och analys, dels strategi och strategiimplementering samt genom ett självständigt arbete. Dessutom är syftet att studenten ska utveckla förmåga att utreda komplexa företagsekonomiska problem samt presentera och diskutera utredningsarbeten och slutsatser.

Behörighetskrav

Företagsekonomisk grundkurs 1-30 hp samt minst 22.5 hp av Företagsekonomisk fortsättningskurs 31-60 hp inkluderande självständigt arbete om minst 7.5 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
EK103A version 6,1
Engelsk benämning:
Business Administration Advanced Course
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Företagsekonomi, Ekonomi med IT
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
09 november 2006
Fastställandedatum:
10 juni 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
08 mars 2013

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper om hållbar verksamhetsutveckling genom fördjupning i dels undersökningsdesign, metod och analys, dels strategi och strategiimplementering samt genom ett självständigt arbete. Dessutom är syftet att studenten ska utveckla förmåga att utreda komplexa företagsekonomiska problem samt presentera och diskutera utredningsarbeten och slutsatser.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår på nivån 61-90 hp i huvudområdet Ekonomi med IT.

Förkunskapskrav

Företagsekonomisk grundkurs 1-30 hp samt minst 22.5 hp av Företagsekonomisk fortsättningskurs 31-60 hp inkluderande självständigt arbete om minst 7.5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om vetenskapliga paradigm
 • visa kunskap om olika företagsekonomiska forskningsmetoder
 • visa kunskap om aktuella forskningsfrågor inom området företagsekonomi
 • visa kunskap om kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
 • visa kunskap om olika strategiska synsätt
 • visa kunskap om teoretiska begrepp och modeller inom området strategi och strategiimplementering
 • visa kunskap om strategifrågors roller och betydelser vid arbete med verksamhetsutveckling
 • visa förståelse av problem kopplade till processer för förändring och implementering av strategier i en organisation

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt kunna söka, värdera, tolka och inhämta relevant kunskap på vetenskaplig nivå inom området strategi och strategiimplementering
 • reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom området strategi och strategiimplementering
 • visa förmåga att, vid analyser och generering av lösningsförslag som gäller företagsekonomiska problem, tillämpa teoretiska begrepp och modeller inom området strategi och strategiimplementering
 • visa färdighet i att självständigt analysera en verksamhets strategiska valmöjligheter samt föreslå och motivera strategiska val
 • visa förmåga att välja samt med hjälp av vald företagsekonomisk forskningsmetod självständigt identifiera, formulera samt studera och analysera en komplex företagsekonomisk fråga
 • visa förmåga att välja och använda relevanta företagsekonomiska teorier och metoder
 • visa förmåga att välja, strukturera och presentera empiriskt material skriftligt i en språkligt och innehållsmässigt klart formulerad och disponerad form
 • visa färdighet att planera, genomföra och rapportera en undersökning med vetenskaplig relevans inom givna tidsramar
 • visa förmåga att kritiskt granska egna och andras företagsekonomiska utredningar
 • visa förmåga att skriftlig och muntligt kunna presentera och diskutera företagsekonomiska utredningsarbeten och slutsatser
 • visa förmåga att analysera miljö samt genus- och mångfaldsaspekter i relation till företagsekonomiska problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utbyta kunskaper inom området företagsekonomi även med personer utan specialkunskaper inom området
 • visa förmåga att följa forskning och kunskapsutveckling inom området strategi och strategiimplementering
 • visa förmåga att granska och kritiskt reflektera kring vilken roll kunskap inom företagsekonomi har i samhället och hur denna kunskap används, bl.a. ur aspekterna hållbar verksamhetsutveckling inkl. sociala, ekonomiska och ekologiska värden
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare utveckling egen företagsekonomisk kunskap och kompetens

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1, Strategi och strategiimplementering
Examinationen utgörs av:

 • Individuell skriftlig tentamen inom strategi och strategiimplementering, 4 hp (U, G, VG)
 • Grupparbete inom strategi och strategiimplementering, 2 hp (U, G)
 • Aktivt deltagande i obligatoriska seminarier inom strategi och strategiimplementering, 1,5 hp (U, G)

Delmoment 2, Undersökningsdesign, metod och analys
Examinationen utgörs av:
 • Hemtentamen (del A+B) inom undersökningsdesign och metod 4,5 hp (U, G, VG)
 • Gruppbaserad kvalitativ forskningsplan 1,5 hp (U, G, VG)
 • Individuell tentamen, kvantitativa metoder, 1,5 hp (U, G)

Delmoment 3, Självständigt arbete
Examinationen utgörs av:
 • Vetenskapligt arbete i form av en vetenskaplig uppsats inkluderande presentation och opposition vid seminarium, 15 hp (U, G, VG)

Betygsbedömning för hel kurs:
För betyget godkänd krävs godkänt på samtliga examinationer.

För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på följande examinationer:
 • Individuell skriftlig tentamen inom strategi och strategiimplementering, 4 hp (U, G, VG)
 • Hemtentamen (del A+B) inom undersökningsdesign och metod 4,5 hp (U, G, VG)
 • Gruppbaserad kvalitativ forskningsplan 1,5 hp (U, G, VG)
 • Vetenskapligt arbete i form av en vetenskaplig uppsats inkluderande presentation och opposition vid seminarium, 15 hp

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av tre delmoment:

 1. Strategi och strategiimplementering
 2. Undersökningsdesign, metod och analys
 3. Självständigt arbete

Det första delmomentet behandlar strategi och strategiimplementering och omfattar:
 • Introduktion till strategi.
 • Strategi i olika kontexter.
 • Resurser och struktur.
 • Historik, olika synsätt och trender i strategiforskning.
 • Strategi och kultur.
 • Teoretiska begrepp och modeller.
 • Samband strategi – organisation, styrning och utveckling av verksamheter, bl.a. hållbar verksamhetsutveckling.
 • Strategisk analys, analys av konkurrensfördelar.
 • Organisation och implementering av strategier.

Det andra delmomentet innebär en fördjupning i vetenskapliga paradigm, forskningsstrategi kopplat till undersökningsdesign och kvantitativa och kvalitativa metoder som bygger vidare på kunskaperna i samhällsvetenskaplig metod från tidigare nivåer. Det inkluderar kritiskt akademiskt skrivande.

Det tredje delmomentet genomförs i form av en mindre empirisk undersökning. Studenten ska självständigt identifiera problemområde, välja och presentera undersökningsdesign samt genomföra en kvantitativ eller kvalitativ datainsamling och analys. I delmomentet ingår även att författa en egen undersökningsrapport samt granska och kommentera en annan undersökningsrapport. Presentationer och kommentarer sker såväl muntligt som skriftligt.

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande och utveckling av handlingskompetens i en nuvarande eller framtida yrkesverksamhet samtidigt som ett akademiskt arbetssätt eftersträvas. Forskningsresultat och teorier som tas upp i kursen relateras till praktiska erfarenheter och konsekvenser för framtida handlingsberedskap. Vid genomförandet av det självständiga arbetet görs kopplingar mellan teoretiska kunskaper och konkret förändringsarbete. Det självständiga arbetet görs i par.

Undervisningen är upplagd i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt övningsuppgifter som kräver obligatorisk närvaro, obligatoriska seminarier för självständigt arbete, handledning, självständigt arbete samt självstudier.

Under kursens genomförande sker en kontinuerlig diskussion mellan studenter och lärare om kursens arbetsformer.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Grant, R. M. (senaste uppl.). Contemporary Strategy Analysis. Wiley-Blackwell , Hoboken.
 • Jacobsen, D. I. (senaste uppl.) Vad, hur och varför? : Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur AB, Lund. Alternativt: Bryman, A. & Bell, E. (senaste uppl.). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, Stockholm.
 • Körner, S. & Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (2008). Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Melander, A. & Nordqvist, M. (2008). Att förstå strategi. Studentlitteratur, Lund. (senaste uppl).
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual. A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. McGrawHill Open University Press, Maidenhead.
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar.

Utöver ovannämnda litteratur tillkommer litteratur för det självständiga arbetet.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179