Ekonomistyrning

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i ekonomistyrning med inriktning mot fastighetsbranschen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska A, Matematik B och Samhällskunskap A. Eller Ma2a/b/c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014

Kurskod:
EK116A version 1
Engelsk benämning:
Management Control
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
25 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska A, Matematik B och Samhällskunskap A. Eller Ma2a/b/c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Fastighetsförmedlings- och Fastighetsföretagandeprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i ekonomistyrning med inriktning mot fastighetsbranschen.

Innehåll

Ekonomistyrning fokuserar på tjänsteföretags strävan att uppnå uppställda mål och att styra företaget med styrmedel i en riktning så att målen uppnås. Både styrmedel av teknisk karaktär och styrmedel av mjukare karaktär behandlas i momentet. Styrmedel av mjukare karaktär handlar om bl.a. ansvar, motivation, lärande och kompetens. Ekonomistyrning behandlar till större delen styrmedel av mer teknisk karaktär och momentet omfattar resultatplanering, produktkalkylering, budgetering, investeringsbedömning, prestationsmätning och nyare ekonomistyrningsmodeller.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

1 grundläggande kunskap om begrepp, modeller och metoder inom ekonomistyrning

2. kunskap om hur ett tjänsteföretag kan styras i förhållande till företagets vision, mål och strategi

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa förmåga att:

3. söka, bedöma, presentera och kommunicera relevant kunskap inom ekonomistyrningsområdet, speciellt vad gäller fastighetsrelaterade branscher

4. kunna välja mellan och tillämpa ekonomistyrningens begrepp, modeller och metoder i vanligt förekommande planerings-, uppföljnings-, analys- och beslutssituationer

5. i grupp skriftligt redogöra för och diskutera information och problem samt föreslå lösningar i dialog med olika målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:

6. reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom området samt förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, grupparbete, gruppdiskussioner, seminarium och kollegial respons.

Kursens genomförande bygger på ett gemensamt kunskapsbyggande genom studentens aktiva deltagande i dessa olika läraktiviteter. Studenten förutsätts vara förberedd inför föreläsningar och övningar samt ta eget initiativ till arbetsmöten/grupparbete.

Lärandemål 1, 2, 4, 5 och 6 stöds genom att studenterna aktivt deltar i övningar och självständigt arbetar med övningsuppgifter. Lärandemål 3, 5 och 6 stöds dessutom genom dels aktivt deltagande i övningar, dels genom att studenten i grupp tränar på att tillämpa olika ekonomistyrningsmodeller och ge kollegial respons.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig salstentamen 5,5 hp (lärandemål 1, 2 och 4) (U, G, VG)
 • inlämningsuppgift med seminarium som görs i grupp, 2 hp (3, 4, 5 och 6) (U, G)

För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.

För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H.(senaste upplagan). Den nya ekonomistyrningen. Liber, Stockholm.
 • Ax, C. & Kullvén, H. (senaste upplagan) Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok med lösningar. Liber, Stockholm.
 • Övrigt utdelat material (max 60 sidor)

Referenslitteratur

 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur. Lund.
 • Grönroos, C. (senaste upplagan). Service management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Liber, Stockholm.
 • Hansson, S., Arvidson, P. & Lindquist, H. (senaste upplagan) Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur. Lund.
 • Högberg, A-L. & Högberg, E. (senaste upplagan). Kunddriven fastighetsförvaltning. Liber, Stockholm.
 • Ljung, B. & Högberg, O. (senaste upplagan). Investeringsbedömning. Liber Ekonomi, Stockholm.
 • Normann, R. (senaste upplagan). Service management. Liber, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som
anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.
Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska
studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för
omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ewa Sarlöv, kursansvarig
Telefon: 040-6658186

Anmälan

26 mars 2018 - 03 juni 2018 Veckoslut 50% Malmö

12 november 2018 - 19 januari 2020 Veckoslut 50% Malmö

06 november 2017 - 14 januari 2018 Veckoslut 50% Malmö Schema