Företagsekonomisk grundkurs

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2010

Kurskod:
EK201A version 3,1
Engelsk benämning:
Business Administration, General Course
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Företagsekonomi, Ekonomi med IT
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
13 november 2008
Fastställandedatum:
24 november 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2010

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i ämnet företagsekonomi samt få en helhetsbild av hur ett företag eller annan verksamhet fungerar och styrs så att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet skapas.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Fysik A och Matematik B.

Lärandemål

Kunskap o förståelse.
Efter avslutad kurs skall den studerande uppvisa:

 • kunskap om begrepp, modeller och teorier inom delområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning samt extern redovisning och räkenskapsanalys
 • kunskap om hur marknadsföring fungerar och genomförs
 • kunskap om olika perspektiv på organisation samt om hur organisatoriska problem kan förklaras och lösas
 • kunskap, förståelse och medvetenhet om metoder som används i företagsekonomiskt utrednings- och forskningsarbete
 • kunskap om och förståelse för synsätt som ligger bakom olika företagsekonomiska begrepp, modeller och metoder
 • kunskap om och förståelse för samspel mellan företagsekonomins olika delområden; organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning
 • kunskap om och förståelse för begreppet hållbar utveckling och vilken relation det har till ett företags verksamhet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande:
 • självständigt kunna söka och bedöma relevant information
 • kunna använda begrepp och modeller vid lösning av företagsekonomiska problem, såväl enkla som mer komplexa
 • kunna genomföra kostnads- och intäktsanalyser, kalkyler och budgets samt räkenskaps- och kassaflödesanalyser
 • kunna utföra löpande redovisning, med stöd kunna framställa årsbokslut (ej koncerner) och lösa bokslutspolitiska problem
 • kunna tolka årsbokslut och årsredovisningar och med hjälp av sådan information bedöma lönsamhet, kassaflöde och problem som rör finansiell ställning, resultat och lönsamhet
 • vid företagsanalyser och företagsekonomisk planering samt lösning av företagsekonomiska problem, såväl enkla som mer komplexa, kunna integrera marknadsföring, organisation, ekonomistyrning, företags- och räkenskapsanalys samt extern redovisning
 • kunna söka information om och kunna tillämpa etiska och juridiska regler inom marknadsföring och extern redovisning
 • självständigt kunna genomföra ett mindre företagsekonomiskt utredningsarbete
 • muntligen och skriftligen kunna presentera och kommunicera analyser av samt diskutera och föreslå lösningar på företagsekonomiska problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall den studerande:
 • förstå hur marknadsföring, organisation, ekonomistyrning och redovisning är relaterade till problem som rör migration, etnicitet, genus och miljö
 • förstå ekonomistyrningens normgivande betydelse i förhållande till miljöproblem
 • reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom området samt förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkursen Organisation examineras genom dels en skriftlig litteraturtentamen, dels muntlig examination i samband med obligatoriskt deltagande i casediskussioner (case-undervisning). Alternativ till muntlig examination kan erbjudas.
Delkursen Marknadsföring examineras genom skriftlig tentamen, genom obligatoriskt deltagande i case-diskussioner (case-undervisning) samt genom en obligatorisk skriftlig inlämningsuppgift (görs i grupp) för varje case.
Delkursen Ekonomistyrning examineras genom skriftlig tentamen samt med frivilliga inlämningsuppgifter i samband med föreläsningar eller lektioner. De frivilliga inlämningsuppgifterna ligger på betygsnivån godkänt och motsvarar högst 10 % av tentamenspoängen. De kan endast tillgodoräknas i ordinarie tentamen inom ramen för godkänt.
Delkursen Extern redovisning och räkenskapsanalys examineras genom skriftlig tentamen samt genom en obligatorisk inlämningsuppgift (görs i grupp).
Delkursen Integration examineras genom projektarbete (görs i grupp) som redovisas dels skriftligen, dels muntligen vid ett obligatoriskt seminarium.

För betyget godkänd krävs godkända skriftliga tentamina, godkända inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete och godkänt deltagande i obligatoriska föreläsningar, casediskussioner och seminarium.

För betyget väl godkänd krävs dessutom på delkursen

 • organisation: att studentens deltagande i samtliga muntliga falldiskussioner visar mycket god förmåga att tänka ut och med hjälp av teori ge stöd åt argument, samla och tolka relevant data, muntligen kommunicera information, problem och lösningar
 • marknadsföring: att studenten vid skriftlig tentamen visar mycket god förmåga att tänka ut och med hjälp av teori ge stöd åt argument, samla och tolka relevant data, kommunicera information, problem och lösningar
 • ekonomistyrning: att studenten vid skriftlig tentamen visar mycket god förmåga att göra kostnads- och intäktsanalyser, kalkyler och budgets, såväl enkla som mer komplexa
 • extern redovisning och räkenskapsanalys: att studenten vid skriftlig tentamen visar mycket god förmåga att lösa bokslutspolitiska problem, tolka årsredovisningar och årsbokslut, bedöma problem som rör kassaflöde, finansiell ställning, resultat och lönsamhet samt i övrigt använda begrepp och modeller för lösning av företagsekonomiska problem, såväl enkla som mer komplexa problem
 • integration (projekt): att projektarbetet visar mycket god förmåga att tänka ut och med hjälp av teori ge stöd åt argument, samla och tolka relevant data samt kommunicera information, idéer, problem och lösningar.

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänt på minst fyra av delkurserna.

Innehåll eller kursinnehåll

Ett viktigt inslag i kursen är att de olika ämnesområdena integreras genom case, gästföreläsningar samt genom ett integrerande projekt.

Kursen består av fyra delkurser, som är ämnets traditionella huvudområden, samt en delkurs då dessa områden integreras:

 • Organisation 6 hp
 • Marknadsföring 6 hp
 • Ekonomistyrning 6 hp
 • Extern redovisning och räkenskapsanalys 6 hp
 • Integration (projektarbete) 6 hp
I den sistnämnda delkursen ingår träning i samhällsvetenskaplig metod. Inom kursen diskuteras också olika arbetssätt för att styra en verksamhet mot en mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar inriktning. Förutom miljöperspektivet tas genusperspektivet samt migrations- och etnicitetperspektivet upp bland annat i delkursen Organisation och i det integrerande projektet.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 75 timmar, gästföreläsningar ca 10 timmar, lektioner ca 55 timmar, handledning och seminarier ca 20 timmar, självstudietid ca 640 timmar. I självstudietiden ingår bl.a.

 • förberedelse av case (Organisation)
 • förberedelse av case (Marknadsföring) genom bl.a. skriftliga inlämningsuppgifter som görs i grupp
 • inlämningsuppgift (Extern redovisning) som görs i grupp
 • projektarbete (Integration) som sker i grupp
Vid ca 15 % av de lärarledda aktiviteterna gäller obligatorisk närvaro. Tillfällen där närvaro är obligatorisk för att bli godkänd på kursen fördelas enligt följande: Introduktion ca 1 tillfälle, Organisation ca 5 tillfällen (case-undervisning), Marknadsföring ca 3 tillfällen (case-undervisning), Integration ca 10 tillfällen (introduktion, metodföreläsningar, gästföreläsningar, handledning, seminarium).

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hatch, M-J.: Organisationsteori: Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. Studentlitteratur, 2002
 • Baines, P., Fill, C., Page, K.: Marketing. Oxford University Press, 2008
 • Ax, C., Johansson, C., och Kullvén, H.: Den nya Ekonomistyrningen. Liber Ekonomi, (upplaga 4, 2009)
 • Ax, C. och Kullvén, H.: Den nya Ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar. Liber Ekonomi, (upplaga 4, 2009)
 • Grönlund, A., Tagesson, T., Öhman, P.: Principbaserad redovisning. Studentlitteratur, 2010.
 • Grönlund, A., Tagesson, T., Öhman, P.: Principbaserad redovisning Övningsbok. Studentlitteratur, 2010.
 • Rienecker, L. och Jörgensen, P.S.: Att skriva en bra uppsats. Liber, 2008
 • Kurskompendium 2008 - 2009: Företagsekonomi. Malmö högskola, Teknik och samhälle (säljs av KFS)
 • Övningskompendium – Ekonomistyrning. Malmö högskola, Teknik och samhälle (finns tillgängligt via kurshemsida)

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen