Engelska och lärande: Språk och skrivande

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014

Kurskod:
EN408C version 1,2
Engelsk benämning:
English Studies and Education: Language and Writing
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
12 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
27 augusti 2013

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om retorik, akademiska skrivandeformer och skrivandet som process. Därtill ska de utveckla sin förmåga att framställa texter i en akademisk kontext.

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper och sin medvetenhet om det engelska språksystemet. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla både praktisk och teoretisk kunskap om grammatik sett ur ett funktionellt perspektiv. Studenterna ska också kunna värdera läromedel i engelska med utgångspunkt i deras behandling av engelska språksystem.

Innehåll


Delkurs 1 Akademisk skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

Delkursen fokuserar på akademiskt skrivande både ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Akademiska skrivandeformer behandlas utifrån synen på skrivandet som process, och grunderna inom retoriken studeras. Vidare behandlas grunderna i dokumentationsteknik, och olika format för akademiska texter inom disciplinen analyseras och diskuteras. Dessa kunskaper omsätts praktiskt både genom egen skriftlig framställning, en digital portfolio samt genom analys av elevtexter på olika nivåer.

Delkurs 2 Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp.)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Delkursen behandlar engelskans språksystem med fokus på syntax. Genom språkstudiet, som både har ett praktiskt och ett teoretiskt ändamål, ges studenten möjlighet att skaffa sig kunskap om syntaktiska begrepp och strukturer i det engelska språket. Dessutom behandlas i vilka former grammatik förekommer och presenteras i läromedel för årskurserna 7-9 respektive gymnasiet. En viktig del av kursen är att studenten redovisar sin syn på grammatikens roll i skolans språkundervisning.

Lärandemål

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • kommunicera i formella akademiska kontexter och grunda sin framställning i gällande konventioner för dessa kontexter vad gäller struktur, format och dokumentation
  • framställa och framföra akademiska texter, såväl muntligt som skriftligt, med krav på språklig korrekthet och retoriska färdigheter
  • beskriva, analysera och värdera olika elevtexter utifrån deras syfte, mottagare, innehåll och form
  • kunna redogöra för sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers språk- och kunskapsutveckling.


Delkurs 2 Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • med utgångspunkt i språkvetenskapliga begrepp analysera och problematisera användningen av engelskans syntaktiska strukturer och funktioner i elevtexter
  • motivera sin språksyn och uppvisa metatextuell förståelse för grammatikens roll i engelsk språkundervisning och dess relation till det övriga ämnesinnehållet
  • granska och värdera läromedel i engelska med inriktning grammatik och i relation till styrdokument och elevers förutsättningar och behov

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, självstudier, och grupparbete. Dessa utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskolan.

Bedömningsformer

Kursen består av två delkurser som examineras var för sig

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

I delkursen examineras studenten genom två mindre individuella uppsatser samt en reflekterande inlämningsuppgift som med exempel från portfolio redovisar hur studenten uppfyllt lärandemålen.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 2
Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp.)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Delkursen examineras på följande sätt:
I en individuell skriftlig uppgift använder studenten språkvetenskapliga begrepp och tillvägagångssätt för att analysera användningen av engelskans syntaktiska strukturer och funktioner i elevtexter. I en gruppbaserad muntlig uppgift analyserar och värderar studenten med stöd i kursinnehållet hur minst två läromedel för årskurserna 7-9 eller gymnasiet behandlar grammatik, samt motiverar sin språksyn och uppvisar metatextuell förståelse för grammatikens roll i engelsk språkundervisning och dess relation till det övriga ämnesinnehållet.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

E-platform MyReviewers
Information om materialet tillhandahålls av kursledaren inför kursstarten.

Elevtexter (max 50 s)

Delkurs 2 Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Batstone, Rob, and Rod Ellis. 2009. Principled Grammar Teaching. System 37: (s 194-204) (10 s)

Estling Vanneståhl, Maria. 2007. A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur (540 s)

Gairns, Ruth and Redman, Stuart. 2011. Idioms and phrasal verbs, advanced. Oxford: Oxford University Press (207 s)

Harmer, Jeremy. 2007. The Practice of English Language Teaching. 4th edition. Harlow: Pearson Longman (ca 60 s)

Huddlestone, R. And Pullum, G. 2005. A Student’s introduction to English grammar. Cambridge: Cambridge University Press. (320 s.)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.