Engelska och lärande: Språk och skrivande

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
EN408C version 1,3
Engelsk benämning:
English Studies and Education: Language and Writing
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
12 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
12 maj 2014

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om retorik, akademiska skrivandeformer och skrivandet som process. Därtill ska de utveckla sin förmåga att framställa texter i en akademisk kontext.

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper och sin medvetenhet om det engelska språksystemet. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla både praktisk och teoretisk kunskap om grammatik sett ur ett funktionellt perspektiv. Studenterna ska också kunna värdera läromedel i engelska med utgångspunkt i deras behandling av engelska språksystem.

Innehåll

Delkurs 1 Akademisk skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

Delkursen fokuserar på akademiskt skrivande både ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Akademiska skrivandeformer behandlas utifrån synen på skrivandet som process, och grunderna inom retoriken studeras. Vidare behandlas grunderna i dokumentationsteknik, och olika format för akademiska texter inom disciplinen analyseras och diskuteras. Dessa kunskaper omsätts praktiskt både genom egen skriftlig framställning, kamratrespons, samt genom en digital portfolio.

Delkurs 2 Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp.)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Delkursen behandlar engelskans språksystem med fokus på syntax. Genom språkstudiet, som både har ett praktiskt och ett teoretiskt ändamål, ges studenten möjlighet att skaffa sig kunskap om syntaktiska begrepp och strukturer i det engelska språket. Dessutom behandlas i vilka former grammatik förekommer och presenteras i läromedel för årskurserna 7-9 respektive gymnasiet. En viktig del av kursen är att studenten redovisar sin syn på grammatikens roll i skolans språkundervisning.

Lärandemål

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • redovisa för vad som kännetecknar formella akademiska kontexter och konventioner gällande för dessa kontexter vad gäller struktur, format och dokumentation
  • kommunicera i formella akademiska kontexter och grunda sin framställning i gällande konventioner för dessa kontexter vad gäller struktur, format och dokumentation
  • framställa och framföra akademiska texter, såväl muntligt som skriftligt, med krav på språklig korrekthet och retoriska färdigheter
  • beskriva, analysera, värdera och ge kvalificerad kamratrespons på olika texter utifrån deras syfte, mottagare, innehåll och form


Delkurs 2 Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • med utgångspunkt i språkvetenskapliga begrepp analysera och problematisera användningen av engelskans syntaktiska strukturer och funktioner i olika slags texter
  • motivera sin språksyn och uppvisa metatextuell förståelse för grammatikens roll i engelsk språkundervisning och dess relation till det övriga ämnesinnehållet
  • granska och värdera läromedel i engelska med inriktning grammatik och i relation till styrdokument och elevers förutsättningar och behov

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, självstudier, och grupparbete. Dessa utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskolan.

Bedömningsformer

Kursen består av två delkurser som examineras var för sig

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

I delkursen examineras studenten genom en mindre individuell uppsatser, kamratrespons samt en reflekterande inlämningsuppgift som med exempel från portfolio redovisas muntligt för att visa hur studenten uppfyllt lärandemålen.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 2
Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp.)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Delkursen examineras på följande sätt:
I en individuell skriftlig uppgift använder studenten språkvetenskapliga begrepp och tillvägagångssätt för att analysera användningen av engelskans syntaktiska strukturer och funktioner i olika slags texter. I en gruppbaserad muntlig uppgift analyserar och värderar studenten med stöd i kursinnehållet hur minst två läromedel för årskurserna 7-9 eller gymnasiet behandlar grammatik, samt motiverar sin språksyn och uppvisar metatextuell förståelse för grammatikens roll i engelsk språkundervisning och dess relation till det övriga ämnesinnehållet.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

E-platform MyReviewers
Information om materialet tillhandahålls av kursledaren inför kursstarten.

Texter (max 50 s)

Delkurs 2 Engelskans byggstenar: Fraser och satser (7,5 hp)
The Building Blocks of English: Phrases and Clauses

Vitto, C. L. 2006. Grammar by Diagram: Understanding English Grammar through Traditional Sentence Diagraming. 2nd edition. Ontario: Broadview Press. (453 s)
Rekommenderad litteratur:
Alzu'bi, M. A. (2015). Effectiveness of inductive and deductive methods in teaching grammar. Advances in Language and Literary Studies, 6(2), pp.187-193. (6 s)

Batstone, Rob, and Rod Ellis. 2009. Principled Grammar Teaching. System 37, pp. 194-204. (10 s)

Cullen, R. 2007. Teaching grammar as a liberating force. ELT Journal, 62(3), pp. 221-230. (9 s)

Gairns, Ruth and Redman, Stuart. 2011. Idioms and phrasal verbs, advanced. Oxford: Oxford University Press (207 s)

Harmer, Jeremy. 2007. The Practice of English Language Teaching. 4th edition. Harlow: Pearson Longman (ca 60 s)

Jean, G. and Simard, D. 2011. Grammar Teaching and Learning in L2: Necessary, but Boring?. Foreign Language Annals, 44, pp. 467-494. (27 s)

Jones, S. 2013. Grammar for writing? An investigation of the effects of contextualised grammar teaching on students’ writing. Reading and Writing, 26(8), pp.1241-1263. (22 s)

Kac¸ar, I. G. & Zengin, B. (2013). Perceptions of pre-service teachers of English towards grammar teaching in the Turkish context. The Journal of Language and Linguistic Studies, 8(3), pp. 50-80. (30 s)

Liamkina, O., Ryshina-Pankova, M. and Pankova, M. 2012. Grammar Dilemma: Teaching Grammar as a Resource for Making Meaning. The Modern Language Journal, 96(2), pp. 270-289. (19 s)

Lundahl, B. 2013. engelsk Spåkdidaktik: Texter, Kommunikation, Språkutveckling. 3dje upplaga. Studentlitteratur (ca 50 s)

Myhill, D. 2012. Re-Thinking Grammar: The Impact of Embedded Grammar Teaching on Students' Writing and Students' Metalinguistic Understanding. Research Papers in Education, 27(2), pp. 139-166. (27 s)

Sanchez, H. S. 2014. The impact of self-perceived subject matter knowledge on pedagogical decisions in EFL grammar teaching practices. Language Awareness, 23(3), pp. 220-233. (13 s)

Smagorinsky, P, Wilson, A. A. and Moore, C. 2011. Teaching Grammar and Writing: A Beginning Teacher's Dilemma. English Education, 43(3), pp. 262-292. (31 s)

Schwarz, N. (2014). Aspects of grammar teaching techniques. Paper presented at the International Proceedings of Economics Development and Research, 77, pp. 49-52. (3 s)

Schwarz, N. (2014). Can grammar be fun? entertaining ways of teaching grammar. Paper presented at the International Proceedings of Economics Development and Research, 77, pp. 1-4. (3 s)

Tammenga-Helmantel, M., Arends, E., & Canrinus, E. (2014). The effectiveness of deductive, inductive, implicit and incidental grammatical instruction in second language classrooms. System, 45(1), pp. 198-210. (12 s)

Zhang, X. 2014. A Case Study of Integrating Language Awareness into Grammar Teaching in the Chinese EFL Context. Journal of Language Teaching and Research, 5(1), pp. 106-111. (5 s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).