Byggnaden, teknik och funktion

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013, höst 2012, vår 2012

Kurskod:
FF112A version 6,1
Engelsk benämning:
The Building, Performance and Technology
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
20 september 2006
Fastställandedatum:
21 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 mars 2012
Ersätter kursplan fastställd:
21 mars 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap och förmåga att upplysa och vägleda fastighetsförmedlingsprocessens parter i byggtekniska frågor.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår på fastighetsmäklarprogrammen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskaper om värme- och fukttekniska frågeställningar som berör byggnaders klimatskyddande egenskaper
 • visa kunskaper om byggnadsmaterials uppbyggnad och egenskaper
 • visa kunskaper om byggnadstekniska lösningar för enskilda byggdelar
 • visa kunskaper om fuktskador och exempel på olämpliga materialval och konstruktioner samt de konsekvenser som dessa kan medföra
 • visa kunskaper om VVS- och elinstallationers utformning och funktion
 • visa kunskaper om energitekniska frågeställningar som berör byggnader
 • visa kunskaper om byggnadsakustik samt byggnadstekniskt brandskydd
 • kunna förklara vissa tekniska begrepp och samband gällande material, byggnadsteknik och byggnadsfysik
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra ett så kallat intag av ett husobjekt, resulterande i en objektbeskrivning och i samband därmed
 • identifiera de enskilda byggnadsdelarna
 • identifiera de enskilda byggnadsmaterialen
 • förklara principerna för det byggnadstekniska fuktskyddet
 • tolka byggtekniska ritningar och handlingar
 • tolka besiktningsprotokoll
 • kunna upprätta enklare skisser av till exempel byggnadsdelars uppbyggnad
 • kunna värdera energi- och miljömässiga konsekvenser av alternativa tekniska lösningar i byggnaden
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera ett husintag

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Faktakunskaper examineras i form av skriftlig tentamen (6 hp).
För att vara behörig att genomföra examinationsmomentet projektarbete (husintag) måste man vara godkänd på tentamen.
Färdighet examineras i form av skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp).
samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (husintag) (6 hp).
Krav för godkänd krävs att alla examinationsmomenten erhållit betyget godkänd.
För väl godkänd krävs dessutom att den skriftliga tentamen och projektarbetet (husintag) är välgodkända.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Byggnadsfysik, mikroorganismer, radon
 • Energi, energideklarationer
 • Byggnadsteknik: laster, stommar grunder, ytterväggar, yttertak, innerväggar, bjälklag, dörrar, fönster takkompletteringar vägg- och takbeklädnader rumskompletteringar material och ytskikt huskompletteringar austik, brand
 • Installationsteknik: värme, ventilation, vatten, avlopp, el
 • Byggnadstekniska ritningar
 • Besiktning
 • Intagsblankett, objektbeskrivning

Arbetsformer

Föreläsningar och lärarledda övningar cirka 110 timmar.
Självstudietid omfattande studiebesök, projektarbete (husintag) med mera cirka 290 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Hagentoft, Carl-Erik. Vandrande fukt strålande värme, så fungerar hus, 2002. Studentlitteratur.
 • Hemgren, Per, Wannfors, Henrik. Husets ABC, Ica Bokförlag, upplaga 1, 2003.
 • Sandin, Kenneth. Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur, 2007.
 • Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR 2008. Läsanvisningar till regler om byggande. Boverket Publikationsservice, 2008.
 • Boverkets skrift Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Boverket Publikationsservice, 2011.
 • Boverkets skrift Tänk efter före - vid ändring och underhåll av byggnad, Boverket Publikationsservice, upplaga 1:4, 2005.
 • Boverkets skrift Åtgärder mot radon i bostäder, Boverket Publikationsservice, upplaga 2:3, 2009.
 • Elsäkerhetsverkets skrift: Elsäkerhetspocket, Elsäkerhetsverket, senaste utgåvan.
 • Föreläsnings-, övnings- samt eventuellt annat tillgängligt material.
Referenslitteratur:
 • Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR 2008. Boverket, 2008.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57268
Simon Siggelsten, kursansvarig
Telefon: 040-66 57749

Anmälan

15 januari 2018 - 25 mars 2018 Veckoslut 100% Malmö

03 september 2018 - 11 november 2018 Veckoslut 100% Malmö

28 augusti 2017 - 05 november 2017 Veckoslut 100% Malmö Schema