Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt

Sammanfattning

Kursen introducerar mäklarrätt och syftar till att studenten ska utveckla kunskap om de förutsättningar som krävs för att verka som fastighetsmäklare samt de lagregler och praxis som omger fastighetsmäklarprofessionen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 5/A5

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014

Kurskod:
FF131A version 1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Brokerage Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 1-30 hp

Syfte

Kursen introducerar mäklarrätt och syftar till att studenten ska utveckla kunskap om de förutsättningar som krävs för att verka som fastighetsmäklare samt de lagregler och praxis som omger fastighetsmäklarprofessionen.

Innehåll

 • Fastighetsmäklaryrket
 • Fastighetsmäklarbranschen
 • Fastighetsmäklarlagen och praxis
 • Etik i rollen som fastighetsmäklare
 • Fastighetsrätt
 • Avtalsrätt

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa

 • grundläggande kunskaper i fastighetsrätt, speciellt fastighetsmäklarlagen (1)
 • visa förståelse av en fastighetsmäklares ansvar, etiskt och juridiskt, och dess betydelse (2)
 • förståelse av fastighetsmäklarens yrkesroll som opartisk mellanman (3)
 • förståelse av förmedlingsprocessens olika delar, från intag till avtalsskrivning (4)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar samt självstudietid.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

 • skriftlig tentamen 6 hp (lärandemål 1, 2, 3 och 4) (U, G, VG)
 • inlämningsuppgift; rättsfallsreferat 1,5 hp (lärandemål 1, 2, 3 och 4) (U, G)
För betyget godkänd krävs godkänt på skriftlig tentamen samt godkänd inlämningsuppgift.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Jingryd, O. & Kjellström, A. (2013). Fastighetsförmedling: Övningsbok. Studentlitteratur, Lund.
 • Jingryd, O. & Segergren, L. (senaste uppl.). Introduktion till fastighetsförmedling. Mäklarsamfundet utbildning.
 • Melin, M. (senaste uppl.) Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Övrigt kursmaterial max 100 sidor (tillhandahålles).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57268
Susanna Weibull, kursansvarig
Telefon: 040-66 57380

Anmälan

06 november 2017 - 14 januari 2018 Veckoslut 50% Malmö

26 mars 2018 - 03 juni 2018 Veckoslut 50% Malmö

12 november 2018 - 20 januari 2019 Veckoslut 50% Malmö