Fastighetsvetenskap: Service Management

Sammanfattning

Kursen utgår från ett serviceperspektiv och syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse av hur man driver en värdeskapande verksamhet inom fastighetsförmedling i enlighet med en servicelogik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
FF132A version 2,1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Service Management
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
29 februari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 1-30 hp

Syfte

Kursen utgår från ett serviceperspektiv och syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse av hur man driver en värdeskapande verksamhet inom fastighetsförmedling i enlighet med en servicelogik.

Innehåll

Kursen belyser teorier om och modeller för serviceperspektiv och servicelogik med fokus på fastighetsförmedling:

 • tjänster och tjänstekonkurrens
 • servicevinstlogik
 • tjänstekvalitet och styrning av tjänstekvalitet
 • tjänsteerbjudande
 • kund- och relationsinriktad organisation och ledning
 • relationskommunikation
 • varumärke och image
 • servicekultur och servicestrategi
 • etik i rollen som fastighetsmäklare
 • det professionella mötet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om och förståelse av servicelogikens grunder och förutsättningar (1)
 • kunskap om och förståelse av servicevinstlogik (2)
 • tjänstekvalitet och kvalitetsstyrning (3)
 • kunskaper om och förståelse av kund- och relationsorienterad ledning av tjänsteverksamhet inom fastighetsförmedling (4)
 • kunskaper om grunderna för akademiskt förhållningssätt och skrivande (5)
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att tillämpa servicelogik vid analys av verksamheter inom fastighetsförmedling (6)
 • kunna värdera tjänstekvalitet inom fastighetsförmedling (7)
 • visa förmåga att i grupp muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem samt föreslå lösningar (8)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa insikter om förutsättningar för att leda, organisera och styra verksamheter utifrån en servicelogik (9)

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen består av föreläsningar, handledning, seminarier varav obligatoriskt praktikfallseminarium och obligatoriskt projektseminarium.
Projektarbetet genomförs i grupp.

Bedömningsformer

Krav för betyget Godkänd:
Godkänt deltagande vid praktikfallsseminarium: 1 hp (UG) (lärandemål 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8).
Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete: 2,5 hp (UV)(lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Godkänd tentamen: 4 hp (UV) (lärandemål 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9).
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänt projektarbete (2,5 hp) samt väl godkänd tentamen (4 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Grönroos, C. (senaste upplagan). Service management och marknadsföring - kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Liber, Stockholm.
 • Aktuella artiklar och material tillkommer. (Tillgängligt elektroniskt)
Referenslitteratur:
 • Backman, J. (senaste upplagan). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund.
 • Hammar Chiriac, E., & Hempel, A. (red.). (2013). Handbok för grupparbeten – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Studentlitteratur, Lund.
 • Normann, R. (senaste upplagan). Service management. Liber, Stockholm.
 • Söderlund, M. (senaste upplagan). Kundmötet. 1. uppl. edn. Liber, Malmö.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-6657268
Sylwia Lindqvist, kursansvarig
Telefon: 040-6657193

Anmälan

26 mars 2018 - 03 juni 2018 Veckoslut 50% Malmö

12 november 2018 - 20 januari 2019 Veckoslut 50% Malmö

06 november 2017 - 14 januari 2018 Veckoslut 50% Malmö Schema