Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering

Sammanfattning

Behörighetskrav

 • Fastighetsvetenskap 1-30 hp
 • Grundläggande kunskaper i byggteknik omfattande minst 7,5 hp

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017

Kurskod:
FF221A version 6
Engelsk benämning:
Real Estate Science: The Real Estate Market and Valuation
Fördjupningsnivå
G1E
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
25 maj 2011

Förkunskapskrav

 • Fastighetsvetenskap 1-30 hp
 • Grundläggande kunskaper i byggteknik omfattande minst 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 31-60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap samt kännedom om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att studenten ska kunna använda och förstå information rörande samhällets ekonomi samt förstå hur samhällsekonomin påverkar fastighetsmarknaden.

Innehåll

 • Fastighetsmarknad
 • Samhällsekonomi
 • Omvärldsanalys
 • Fastighetsvärdering
 • Uppsatsarbete (teori och metod)
 • Projektarbete

I värdering ingår frågor om fastighetens användning och miljöpåverkan. Inom ramen för övningsuppgifter kommer såväl etnicitetsperspektiv som genusperspektiv att behandlas.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • hur ett värde uppstår
 • samhällets ekonomi och dess påverkan på fastighetsmarknaden
 • fastighetstaxeringsförfarandet
 • hur ett värdeutlåtande utformas
 • hur en uppsats utformas

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna utforma ett värdeutlåtande för en småhusfastighet
 • kunna bedöma ett värde för småhusfastighet, bostadsrätt och kommersiell fastighet
 • kunna analysera fastighetsmarknaden och göra en framtida prognos för den samma
 • visa på ett reflekterande förhållningssätt till fastighetsmarknaden som en marknad där olika aktörer möts och utifrån denna information förhålla sig till den framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden
 • visa förmåga att bedöma fastighetsvärden utifrån objektet och i förhållande till målgrupp med beaktande av kulturella och sociala perspektiv
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information och redovisa den genom att självständigt utforma en rapport och en uppsats inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna reflektera kring etiska dilemman vid bedömningar av marknaden och värdering av fastigheter

Arbetsformer

Föreläsningar ca 50 timmar, övningar ca 15 timmar, handledning ca 3 timmar, samt självstudietid ca 330 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen (6,5 hp), godkänt projektarbete (1 hp) och godkänd uppsats (7,5 hp). Uppsatsen redovisas skriftligt samt muntligt och skrivs i grupp av två eller tre personer. Uppsatsarbetet omfattar även opponering.

För väl godkänt krävs dessutom väl godkänd tentamen samt väl godkänd uppsats.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund.
 • Pihl, H. (2007). Ekonomi från början: en samhällsekonomisk introduktion. Studentlitteratur, Lund.
 • Fastighetsvärdering: Grundläggande teori och praktisk värdering. Lantmäteriverket, Gävle. (2010).
 • Artikelkompendium/lista över artiklar

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57181
Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57268
Katja Lundquist, studieadministratör
Telefon: 040-66 57697
Helena Bohman, kursansvarig
Telefon: 040-66 58336

Anmälan

15 januari 2018 - 25 mars 2018 Veckoslut 100% Malmö

03 september 2018 - 11 november 2018 Veckoslut 100% Malmö

28 augusti 2017 - 05 november 2017 Veckoslut 100% Malmö Schema