Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling

Sammanfattning

Behörighetskrav

 • Introduktion till fastighetsförmedling 7,5 hp, FF103A
 • Fastighetsvetenskap, grundkurs 1-15 hp, FF211A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsrätt inkl bostadsrätt 16-30 hp, FF212A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsmarknad och värdering 31-45 hp, FF221A
 • Skatterätt 7,5 hp, JU105A

Alternativt
 • Fastighetsvetenskap, kundorienterad förmedling 1-15 hp, FF130A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsrätt inkl bostadsrätt 16-30 hp, FF212A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsmarknad och värdering 31-45 hp, FF221A
 • Skatterätt 7,5 hp, JU105A

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
FF222U version 6
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Real Estate Brokerage
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
13 juni 2012

Förkunskapskrav

 • Introduktion till fastighetsförmedling 7,5 hp, FF103A
 • Fastighetsvetenskap, grundkurs 1-15 hp, FF211A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsrätt inkl bostadsrätt 16-30 hp, FF212A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsmarknad och värdering 31-45 hp, FF221A
 • Skatterätt 7,5 hp, JU105A

Alternativt
 • Fastighetsvetenskap, kundorienterad förmedling 1-15 hp, FF130A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsrätt inkl bostadsrätt 16-30 hp, FF212A
 • Fastighetsvetenskap, fastighetsmarknad och värdering 31-45 hp, FF221A
 • Skatterätt 7,5 hp, JU105A

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.
Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 31-60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sammanfattande och fördjupade kunskaper om de juridiska problem som vanligen uppkommer eller skulle kunna uppkomma under förmedlingsprocessen främst ifråga om bostadsfastigheter och bostadsrätter.

Innehåll

Kursen behandlar följande problemområden:

 • fastighetsmäklarens roll och skyldigheter enligt fastighetsmäklarlag (2011:666), marknadsföringslag (2008:486), lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt annan lagstiftning som är tillämplig på fastighetsmäklarens verksamhet
 • allmän och speciell fastighetsrätt ur ett förmedlingsperspektiv
 • bostadsrätt ur ett förmedlingsperspektiv
 • övrig civilrätt ur ett förmedlingsperspektiv
 • skatterätt ur ett förmedlingsperspektiv

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • förmedlingsprocessens olika faser
 • fastighetsmäklarens roll samt skyldigheter mot främst köpare och säljare men även mot tredje man
 • köparens och säljarens inbördes rättsliga relation
 • de övriga rättsregler, främst civilrättsliga som har bäring på fastighetsöverlåtelser
 • hur fastighetsmäklaren bör använda sig av tillämpliga rättsregler i sin roll som fastighetsmäklare i enlighet med god fastighetsmäklarsed

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna kritiskt analysera och bedöma förmedling av bostadsfastigheter eller bostadsrättslägenheter från s.k. intag genom hela förmedlingsprocessen fram till tillträde
 • kunna informera berörda parter vad som gäller i olika frågor som har samband med en försäljning
 • kunna ge korrekta råd och anvisningar till parterna i frågor gällande planlagstiftning och fastighetsbildning
 • behärska samt ge korrekta och välavvägda råd och upplysningar till parterna avseende vanligt förekommande frågor av juridisk, däri inbegripet skatterättslig, art som vanligen aktualiseras i förmedlingar
 • inför och i samband med kontraktsskrivning kunna identifiera eventuella konfliktfrågor och formulera kontraktsklausuler som löser eller förebygger tvister mellan parterna
 • kunna ställa de utredande frågor som behöver ställas för att förmedlingen ska kunna genomföras utan komplikationer

Vidare ska studenten visa förmåga att
 • kontinuerligt hålla sig informerad om god fastighetsmäklarsed samt
 • kunna analysera olika typer av problemställningar inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha utvecklat ett förhållningssätt till fastighetsmäklarrollen, däri inbegripet sådant som ansvar, god fastighetsmäklarsed och rollen som opartisk och självständig mellanman, samt kunna bedöma sitt egets agerande utifrån ett etiskt perspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar ca 55 timmar samt självstudietid ca 345 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen (15 hp)

Krav för väl godkänd: Väl godkänd tentamen

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Grauers, F. Fastighetsköp. Studentlitteratur, Lund
 • Grauers, F. Familjerätt för fastighetsmäklare. Studentlitteratur, Lund
 • Jingryd, O. & Segergren, L. Fastighetsförmedling. Studentlitteratur, Lund.
 • Jingryd, O. & Kjellström, A. (2013). Fastighetsförmedling: Övningsbok. Studentlitteratur, Lund.
 • Melin, M. & Kilander, L. Fastighetsmäklarlagen: en kommentar. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Tegelberg, L. Köp och förmedling av bostadsrätt. Wolters Kluwer, Stockholm.
 • Victorin, A. & Flodin, J. Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt. Iustus, Uppsala.
 • Kompendier: Anbring, Björn: Marknadsföringslagen samt brottsbalkens korruptionsbestämmelser, grundläggande reglering och Grauers, Folke: Övningskompendium: Fastighetsförmedling.
 • Utdelade artiklar som tillhandahålles elektroniskt
Samtliga titlar i senaste upplaga.

Referenslitteratur
 • Fastighetsvärdering; Grundläggande teori och praktisk värdering. Utgiven av Mäklarsamfundet och Lantmäteriet, Gävle.
 • Grauers, P. H., Rosén, M. & Tegelberg, L. Fastighetsmäklaren – en vägledning. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Hellner, J., Hager, R. & Persson, A.H. Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt, 1 häftet. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Nilsson, L.I. & Sjödin, E. Servitut: En handbok. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Zacharias, C. 2011 års fastighetsmäklarlag: en kommentar. Zacharias, Stockholm.
Samtliga titlar i senaste upplaga.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57181
Susanna Weibull, kursansvarig
Telefon: 040-66 57380

Anmälan

06 november 2017 - 14 januari 2018 Veckoslut 100% Malmö Schema

26 mars 2018 - 03 juni 2018 Veckoslut 100% Malmö

12 november 2018 - 20 januari 2019 Veckoslut 100% Malmö