Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
FF301F version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Real Estate and Built Environment
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
08 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
17 augusti 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap om huvudområdet fastighetsvetenskap samt om professioner inom fastighetsföretagande respektive fastighetsförmedling. Studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och förståelse av fastigheter och samhällsbyggnad.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp (G1N).

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kännedom om fastighetsbranschen dess struktur, aktörer och yrkesroller
 • förståelse av fastighetsbranschens roll i samhällsbyggnad
 • kännedom om grundläggande arkitekturhistoria
 • kännedom om vad en fastighet respektive byggnad är
 • grundläggande kunskap om informationssökning och källkritisk analys


Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • självständigt söka information om fastighetsrelaterade frågor
 • kunna göra en enkel analys av en byggnads arkitektoniska kvaliteter
 • bedöma en byggnads sannolika byggnadstid baserat på byggnadens arkitektoniska särdrag
 • med hjälp av statistikprogram utföra en enkel undersökning utifrån fastighetsstatistik
 • redovisa skriftligt och muntligt

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för betyget Godkänd:
4 godkända uppgifter à 0,5 hp och godkänd tentamen 5,5 hp.
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen 5,5 hp.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • introduktion till respektive profession inom fastighetsföretagande respektive fastighetsförmedling
 • fastighetsbranschens utveckling, struktur och aktörer
 • fastighetsbranschens betydelse i samhällsbyggnadsprocessen
 • arkitekturhistoria
 • innebörden av en fastighet respektive byggnad
 • informationssökning och källkritisk analys
 • metoder för att med statistikprogram genomföra statistiska undersökningar utifrån fastighetsstatistik

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen består av föreläsningar och seminarier ca 40 timmar varav ca 12 timmar är obligatoriska. Självstudietid ca 160 timmar. Uppgifter genomförs i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björklund, M.& Paulsson, U. (senaste uppl.). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (valfri uppl.). Så byggdes villan: svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Formas, Stockholm.
 • Byggnaders särdrag. En stilhistorisk handbok 1880-1960. Boverket, Karlskrona. (1996). PDF. (tillhandahålles elektroniskt)
 • Villor och egnahem 1890-1970-tal. Stockholms länsmuseum. PDF (tillhandahålles elektroniskt)
 • Material utdelas samt till handahålles elektroniskt

Referenslitteratur:
 • Lind, H. & Lundström, S. (senaste uppl.). Bostäder på marknadens villkor. SNS förlag, Stockholm.
 • Lind, H. & Lundström, S. (senaste uppl.). Kommersiella fastigheter i samhällsbyggande. SNS förlag, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Sylwia Lindqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657193
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181