Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
FF301G version 1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Real Estate and Built Environment
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om huvudområdet fastighetsvetenskap samt om professioner inom fastighetsföretagande respektive fastighetsförmedling. Studenter ska även utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse av fastigheter ur samhällsbyggnadsperspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • introduktion till respektive profession inom fastighetsföretagande respektive fastighetsförmedling
 • fastighetsbranschens utveckling, struktur och aktörer
 • fastighetsbranschens betydelse i samhällsbyggnadsprocessen
 • innebörden av begreppen fastighet respektive byggnad
 • samtida svensk bostadshistoria
 • vilken roll bostaden avspeglar sig i strukturen på den svenska bostadsmarknaden
 • informationssökning och källkritisk analys

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
1. kännedom om fastighetsbranschens struktur, aktörer och yrkesroller
2. förståelse av fastighetsbranschens roll i samhällsbyggnad
3. kännedom om begreppen fastighet respektive byggnad
4. kunskap om den svenska bostadsmarknadens framväxt och nutida utveckling
5. kunskap om olika upplåtelseformers särart och dess konsekvenser för strukturen på den svenska bostadsmarknaden
6. grundläggande kunskap om informationssökning och källkritisk analys
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
7. självständigt söka information om fastighetsrelaterade frågor
8. översiktligt redogöra för det svenska bostadsbeståndets framväxt samt skilja på olika upplåtelseformers särart och konsekvenser
9. redovisa skriftligt och muntligt

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen omfattar föreläsningar, seminarier (varav ca 6 timmar är obligatoriska) och självstudier.

Bedömningsformer

Krav för betyget Godkänd:
Godkända seminarieuppgifter 2 hp (UG)(lärandemål 2, 4, 5, 6, 7, 9).
Godkänd individuell skriftlig tentamen 5,5 hp (UV) (lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9).
För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom väl godkänd tentamen (5,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Lind, H. & Lundström, S. (senaste upplagan). Bostäder på marknadens villkor. SNS förlag, Stockholm.
 • Nylander, O. (2013 el. senaste upplagan). Svenska bostad 1850-2000. Studentlitteratur, Lund.
 • Material utdelas samt tillhandahålles elektroniskt
Referenslitteratur:
 • Lind, H. & Lundström, S. (senaste upplagan). Kommersiella fastigheter i samhällsbyggande. SNS förlag, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ann-Charlotte Lyvall, Kursansvarig
Telefon: 040-6657746
Sylwia Lindqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657193

Anmälan

31 augusti 2020 - 04 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 04 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program