Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
FF302F version 3
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Service Management in Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
08 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
15 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse av organisationers uppbyggnad samt service, konkurrens och kundorienterad ledning av tjänsteföretag i fastighetsbranschen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår inom huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 1-30 hp.

Förkunskapskrav

Kursen FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om grundläggande begrepp, modeller och teorier relaterade till kundorienterade organisationer med relevans för området fastighetsvetenskap
 • förståelse av hur en organisation kan vara uppbyggd och hur den påverkas av verksamhetsplanen (mål, vision, affärsidé, strategi) samt olika omvärldsfaktorer
 • kunskap om ledning av tjänsteföretag utifrån kundorientering och tjänsteerbjudande i förhållande till företagets mål, vision, affärsidé och strategi
 • grundläggande kunskaper om akademiskt skrivande
 • kännedom om aktuella frågor inom den fastighetsvetenskapliga forskningenFärdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna läsa och analysera fastighetsvetenskapliga texter
 • kunna värdera tjänstekvalitet
 • visa förmåga att i grupp muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem samt föreslå lösningar i dialog med olika målgrupper

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för betyget Godkänd:

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (3,5 hp) samt godkänd tentamen (4 hp).

För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänt projektarbete (3,5 hp) samt väl godkänd tentamen (4 hp).

För att få delta i och för att kunna examineras i projektarbetet krävs aktivt deltagande i obligatoriska workshops.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen belyser teorier om och modeller för organisationsstruktur och ledning av tjänsteföretag inom följande områden:

 • mål, vision, affärsidé och strategi
 • organisationsstruktur i fastighetsbranschen
 • service och tjänstekonkurrens
 • kundrelationer och kundvård
 • marknadsinriktad organisation
 • styrning av tjänstekvalitet
 • intern marknadsföring
 • servicekultur och servicestrategi
 • relationsmarknadsföring
 • varumärke och image

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen består av föreläsningar ca 40 timmar och obligatoriska workshops ca 5 timmar. Självstudietid ca 155 timmar.

Projektarbetet genomförs i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste uppl.). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Grönroos, C. (senaste uppl.). Service management och marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Liber, Stockholm.
 • Utdelat material.
Referenslitteratur:
 • Hellquist, M. & Eneroth, M. (senaste uppl.) Studieteknik för universitet och högskola: en handbok i speedreading, minnestekniker, effektiv lästeknik, mindmapping, intelligens och inlärningsstilar. Svenska studieteknikförlaget, Stockholm.
 • Högberg, A-L. & Högberg, E. (senaste uppl.). Kunddriven fastighetsförvaltning. Liber, Stockholm.
 • Liljeqvist, B. (senaste uppl.). Plugga smartare och lär dig mer! Studentlitteratur, Lund.
 • Normann, R. (senaste uppl.). Service management. Liber, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ann-Charlotte Lyvall, Kursansvarig
Telefon: 040-6657746
Sylwia Lindqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657193
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

05 oktober 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 oktober 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program