Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
FF302F version 5,1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Service Management in Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
10 april 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår inom huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 1-30 hp.

Syfte

Kursen utgår från ett tjänsteperspektiv och syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse av hur man driver en värdeskapande verksamhet inom fastighetsföretagande respektive fastighetsförmedling i enlighet med en tjänstelogik.

Innehåll

Kursen belyser teorier om och modeller för serviceperspektiv och servicelogikmedfokus på fastighetsbranschen:

 • tjänsteperspektiv
 • tjänstelogik
 • tjänstekvalitet
 • tjänsteinriktad organisation, ledning och styrning
 • tjänsteinriktad marknadsföring
 • servicestrategi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

1. visa kunskap om grundläggande begrepp, modeller och teorier inom service management.

2. visa kunskap om och förståelse av tjänsteperspektivets grunder och förutsättningar.

3. visa kunskap om grunderna för akademiskt förhållningssätt och vetenskapligt skrivande.

4. visa förmåga att tillämpa tjänstelogik vid analys av fastighetsrelaterade verksamheter.

5. visa förmåga att i grupp muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem samt föreslå lösningar.

6. visa ett reflekterande förhållningssätt till förutsättningar för att leda, organisera och styra verksamheter inom fastighetsföretagande respektive fastighetsförmedling utifrån en tjänstelogik.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av: föreläsningar, övningar, projektarbete i grupp, handledning, ett obligatoriskt projektseminarium samt självstudier.

Bedömningsformer

 • Projektarbete med muntlig och skriftlig redovisning: 2,5 hp (UG) (Lärandemål: 3, 4, 5, 6)
 • Tentamen: 5 hp (UV) (Lärandemål: 1, 2, 4, 6)

För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd krävs väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Forslund Frykedal, K., Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (senaste upplagan). Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur.
 • Grönroos, C. (senaste upplagan). Service management och marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Liber, Stockholm.
 • Skålén, Per. (senaste upplagan). Tjänstelogik. Lund: Studentlitteratur.
 • Språkrådet (senaste upplagan). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. (finns som e-bok)
Aktuella artiklar och material tillkommer. (Tillgängligt elektroniskt)

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan rekommenderas kunskaper från följande kurs:
FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ann-Charlotte Lyvall, Kursansvarig
Telefon: 040-6657746
Sylwia Lindqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657193

Anmälan

05 oktober 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 oktober 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program