Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i fastighetsekonomi och kundorienterad ekonomistyrning av tjänsteföretag i fastighetsbranchen. Vidare är syftet att studenten ska utveckla grundläggande förmåga att föra en meningsfull och initierad kommunikation såväl inom fastighetsföretag som med fastighetsföretagets omvärld.

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är kurserna FF301F alternativt FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad och JU107A Juridisk översiktskurs samt följande kurser FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen och EK115A Extern redovisning och räkenskapsanalys.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
FF303F version 3
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Management Control in Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 november 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
23 november 2011

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är kurserna FF301F alternativt FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad och JU107A Juridisk översiktskurs samt följande kurser FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen och EK115A Extern redovisning och räkenskapsanalys.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp (G1F).

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i fastighetsekonomi och kundorienterad ekonomistyrning av tjänsteföretag i fastighetsbranschen. Vidare är syftet att studenten ska utveckla grundläggande förmåga att föra en meningsfull och initierad kommunikation såväl inom fastighetsföretag som med fastighetsföretagets omvärld.

Innehåll

Kursen innehåller en bred genomgång av teorier och modeller för styrning av fastighetsföretag. Följande behandlas:

 • Budgetering
 • Fastighetsekonomi
 • Investeringsbedömning
 • Prestationsmätning
 • Produktkalkylering
 • Resultatplanering
 • Nyare former av styrning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:

 • grundläggande begrepp, modeller och teorier inom fastighetsekonomi och ekonomisk förvaltningsanalys
 • hur ett fastighetsföretag kan styras i förhållande till företagets vision/mål, affärsidé och strategi

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna genomföra kostnads- och intäktsanalyser, produktkalkyler, budgetar och investeringsbedömningar
 • kunna genomföra fastighetsekonomiska kalkyler med kalkylprogram
 • visa förmåga att i grupp muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och föreslå lösningar i dialog med olika målgrupper

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.
Projektarbete genomförs i grupp.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd individuell skriftlig tentamen 5,5 hp och godkänt projektarbete 2 hp.
Betygsbedömning: För att få slutbetyget väl godkänd krävs dessutom en väl godkänd tentamen och ett väl godkänt projektarbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ax, C. & Johansson, C. (senaste uppl.). Den nya ekonomistyrningen, bok med e-labb. Liber Ekonomi, Stockholm.
 • Ax, C. & Kullvén, H. (senaste uppl.). Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar. Liber Ekonomi, Stockholm.
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senast uppl.). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Utdelat material inom området fastighetsekonomi m.m.

Referenslitteratur:
 • Högberg, A-L. & Högberg, E. (senaste uppl.). Kunddriven fastighetsförvaltning. Liber, Stockholm.
 • Ljung, B. & Högberg, O. (senaste uppl.). Investeringsbedömning. Liber Ekonomi, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Birgitta Vitestam, Kursansvarig
Telefon: 040-6657613
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

22 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

22 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program