Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013

Kurskod:
FF305F version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Basic Building Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 december 2010
Fastställandedatum:
08 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
15 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om byggtekniska begrepp och lösningar.Studenten ska även utveckla sin förmåga att analysera konsekvenser av olika byggnadstekniska utformningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp.

Förkunskapskrav

15 högskolepoäng inom huvudområdet fastighetsvetenskap där kursen FF301F Fastigheter och samhällsbyggnad ska ingå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om byggnadens uppbyggnad såväl tekniskt som funktionellt
 • kunskap om vanligt förekommande byggnadsmaterials egenskaper och användnings-områden
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna bedöma och diskutera olika byggnadstekniska lösningar och vanligt förekommande byggskador

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination
För betyget godkänd krävs:

 • Godkänd skriftlig tentamen 4,5 hp
 • Godkänd projektuppgift 2 hp
 • Godkända inlämningsuppgifter 1 hp
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd skriftlig tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • Byggnadens teknik och funktion
 • Byggdelsskisser
 • Byggnadsmaterial

Arbetsformer

Föreläsningar/övningar ca 45 timmar, självstudier och grupparbeten ca 155 timmar.
Övningar och projektuppgift genomförs i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hagentoft, C-E. (2002). Vandrande fukt, strålande värme - så fungerar hus. Studentlitteratur, Lund. ISBN 978-91-44-04218-3.
 • Sandin, K. (2007). Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur, Lund. ISBN 978-91-44-04879-6.
 • Kompletterande kursmaterial (finns tillgängligt på kursens hemsida).

Referenslitteratur:
 • Undvik misstag i murat och putsat byggande. (2006). Sveriges Byggindustrier. FoU-syd.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program