Byggnadsteknik med inriktning förmedling

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
FF307F version 1
Engelsk benämning:
Building Technology for Real Estate Brokerage
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
24 februari 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om byggtekniska frågor för att kunna upplysa och vägleda fastighetsförmedlingsprocessens parter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Förkunskapskrav

FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7,5 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap om ett bostadshus tekniska och funktionella system
 • förståelse av ett bostadshus tekniska och funktionella systems konsekvenser för bostadshuset

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • beskriva ett bostadshus tekniska och funktionella system
 • beskriva ett bostadshus tekniska och funktionella systems konsekvenser för bostadshuset
 • tolka byggnadstekniska ritningar och handlingar samt upprätta enklare byggnadstekniska skisser
 • tolka besiktningsprotokoll

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För betyget Godkänd krävs:

 • Godkänd skriftlig tentamen (2,5 hp).
 • Godkända inlämningsuppgifter (2,5 hp)
 • Godkänd projektuppgift (2,5 hp).
För betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på skriftlig tentamen och projektuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • Byggnadsmiljö
 • Huskompletteringar
 • Beklädnader och ytskikt
 • Elektriska installationer
 • Byggnadstekniska ritningar
 • Överlåtelsebesiktning
 • Energideklarationer

Arbetsformer

 • Föreläsningar och övningar cirka 45 timmar
 • Självstudietid och projektuppgift cirka 155 timmar
Inlämningsuppgifter och projektuppgift utförs i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hagentoft, C.-E. (2002). Vandrande fukt strålande värme, så fungerar hus, Studentlitteratur, Lund.
 • Hemgren, P. & Wannfors, H. (2003). Husets ABC, Ica Bokförlag, Västerås.
 • Undvik misstag i murat och putsat byggande. (2006). Sveriges byggindustrier, FoU-Syd, Stockholm.
 • Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader. (2008). Sveriges byggindustrier, FoU-Syd, Stockholm.
 • Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov? (2011). Boverket Publikationsservice, Karlskrona.
 • Åtgärder mot radon i bostäder. (2009). Boverket Publikationsservice, Karlskrona. (Upplaga 2:3).
 • Elsäkerhetsverkets skrift: Elsäkerhetspocket, Elsäkerhetsverket, senaste utgåvan.
 • Kompletterande material.

Referenslitteratur:
 • Sandin, K. (2007). Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur, Lund.
 • Tänk efter före - vid ändring och underhåll av byggnad. (2005). Boverket Publikationsservice, Karlskrona.
 • Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (2009). Så byggdes villan. Forskningsrådet Formas, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.