Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om organisationsteori med betoning på företagsekonomiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på olika verksamheter och olika former av ledarskap i fastighetsbranschen. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla förmåga att genomföra analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå som rör fastighetsrelaterade verksamheter.

Behörighetskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
FF308F version 1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Management and Organization in Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
24 februari 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om organisationsteori med betoning på företagsekonomiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på olika verksamheter och olika former av ledarskap i fastighetsbranschen. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla förmåga att genomföra analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå som rör fastighetsrelaterade verksamheter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp.

Förkunskapskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om företagsekonomiska, sociologiska och socialpsykologiska teorier, modeller, begrepp och perspektiv inom fältet organisation och ledarskap
 • kunskap om organisationsteorins tvärvetenskapliga grund och framväxt
 • förståelse av hur relationer och beteende kan studeras utifrån analysnivåerna individ, grupp och organisation
 • förståelse av relationer och beteenden i fastighetsrelaterade verksamheter

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • förmåga att identifiera, beskriva och analysera organisatoriska problem i fastighetsrelaterade verksamheter
 • förmåga att på teoretisk grund analysera och kritiskt resonera kring relationen mellan individ, grupp och organisation i fastighetsrelaterade verksamheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa
 • grundläggande insikt om den organisationsteoretiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • förmåga att beakta hur individer och gruppers villkor påverkas av olika former av ledarskap

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom tentamen (4 hp) samt genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av praktikfall (3,5 hp).

För betyget godkänd krävs:

 • godkänd tentamen
 • godkända skriftliga inlämningsuppgifter

För betyget väl godkänd krävs dessutom
 • väl godkänd tentamen

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier som behandlar området organisation och ledar-skaps teoretiska och tvärvetenskapliga grund samt de olika skolbildningar som finns represen-terade i forskningen. Studenten tränar förmågan att tillämpa dessa skolbildningars teorier och modeller på två praktikfall som är relaterade till verksamheter i fastighetsbranschen och övar sin färdighet i att genomföra analyser av dessa fastighetsrelaterade verksamheter på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessutom tränar studenten förmågan att kritiskt reflektera över ledarskapets villkor och konsekvenser i dessa verksamheter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, praktikfall och självstudier. Undervisning i form av föreläsningar och seminarier beräknas uppgå till ca 45 timmar. Arbetet med praktikfall och tid för självstudier beräknas uppgå till ca 155 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Forslund, M. (2009). Organisering och ledning. Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm.
 • Svedberg L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.
 • Övrigt material i form av praktikfall och illustrationsmaterial (tillhandahålles).

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Helgi-Valur Fridriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657784
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program