Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om organisationsteori med betoning på företagsekonomiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på olika verksamheter och olika former av ledarskap i fastighetsbranschen. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla förmåga att genomföra analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå som rör fastighetsrelaterade verksamheter.

Behörighetskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
FF308F version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Management and Organization in Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om organisationsteori med betoning på företagsekonomiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på olika verksamheter och olika former av ledarskap i fastighetsbranschen. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla förmåga att genomföra analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå som rör fastighetsrelaterade verksamheter.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier som behandlar området organisation och ledar-skaps teoretiska och tvärvetenskapliga grund samt de olika skolbildningar som finns represen-terade i forskningen. Studenten tränar förmågan att tillämpa dessa skolbildningars teorier och modeller på två praktikfall som är relaterade till verksamheter i fastighetsbranschen och övar sin färdighet i att genomföra analyser av dessa fastighetsrelaterade verksamheter på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessutom tränar studenten förmågan att kritiskt reflektera över ledarskapets villkor och konsekvenser i dessa verksamheter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om företagsekonomiska, sociologiska och socialpsykologiska teorier, modeller, begrepp och perspektiv inom fältet organisation och ledarskap
 • kunskap om organisationsteorins tvärvetenskapliga grund och framväxt
 • förståelse av hur relationer och beteende kan studeras utifrån analysnivåerna individ, grupp och organisation
 • förståelse av relationer och beteenden i fastighetsrelaterade verksamheter

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • förmåga att identifiera, beskriva och analysera organisatoriska problem i fastighetsrelaterade verksamheter
 • förmåga att på teoretisk grund analysera och kritiskt resonera kring relationen mellan individ, grupp och organisation i fastighetsrelaterade verksamheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa
 • grundläggande insikt om den organisationsteoretiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • förmåga att beakta hur individer och gruppers villkor påverkas av olika former av ledarskap

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, praktikfall och självstudier. Undervisning i form av föreläsningar och seminarier beräknas uppgå till ca 45 timmar. Arbetet med praktikfall och tid för självstudier beräknas uppgå till ca 155 timmar.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom tentamen (4 hp) samt genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av praktikfall (3,5 hp).

För betyget godkänd krävs:

 • godkänd tentamen
 • godkända skriftliga inlämningsuppgifter

För betyget väl godkänd krävs dessutom
 • väl godkänd tentamen

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Robbins, S. & Judge, T. (14th -17th Edition). Organizational Behaviour. Pearson.
 • Övrigt material i form av praktikfall och illustrationsmaterial (tillhandahålles).
Referenslitteratur
 • Forslund, M. (2009). Organisering och ledning. Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm.
 • Svedberg L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ju Liu, Kursansvarig
Telefon: 040-6657297

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program