Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, vår 2014

Kurskod:
FF309F version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Real Estate Market Analysis
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
04 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
13 juni 2012

Förkunskapskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad

FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap. Studenten ska utveckla förståelse av samhällsekonomin på såväl mikro- som makronivå, med speciellt fokus på urban och geografisk ekonomi. Utifrån detta ska studenten utveckla förståelse av hur fastighetsmarknaden och det omgivande samhället påverkar varandra. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla förmåga att analysera fastighetsmarknaden och dess framtida utveckling utifrån samhällsekonomiska påverkansfaktorer.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • samhällsekonomiska definitioner och begrepp samt samband applicerat på fastighetsmarknaden
 • mikroekonomi: grundläggande teorier och begrepp, med speciell fokus på urban/regional ekonomi
 • makroekonomi: ekonomisk tillväxt, inflation, sysselsättning och konjunkturer generellt samt applicerat på fastighetsmarknaden
 • introduktion till statistik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • förståelse av grundläggande samhällsekonomiska begrepp inom såväl mikro- som makroekonomi
 • grundläggande kunskap om och förståelse av fastighetsmarknaden och hur samhällsekonomin påverkar varandra
 • grundläggande kunskaper kring statistiska metoder av relevans för analyser av fastighetsmarknaden
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • förklara grundläggande mekanismer för konsumenters och producenters val.
 • förklara grundläggande samband och mekanismer för städers och regioners tillväxt.
 • förklara och diskutera principer och konsekvenser av marknadsingrepp såsom regleringar och i synnerhet regleringar på fastighetsmarknaden.
 • förklara och diskutera fastighetsmarknadens utveckling utifrån samhällsekonomiska påverkansfaktorer
 • analysera mastighetsmarknaden med hjälp av enklare statistiska metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • ett reflekterande förhållningssätt till fastighetsmarknaden som en marknad där olika aktörer möts och utifrån denna information förhålla sig till fastighetsmarknadens framtida utveckling

Arbetsformer

Föreläsning ca 30 timmar
Övning ca 5 timmar
Självstudietid ca 165 timmar

Bedömningsformer

Krav för godkänd:

 • godkänd tentamen (5 hp)
 • godkänd skriftlig redovisning av projektarbete i grupp (2 hp)
 • godkänd muntlig redovisning av projektarbete i grupp (0,5 hp)
För betyget väl godkänd krävs dessutom:
 • väl godkänd tentamen

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Djurfeldt, G., Larsson, L. & Stjärnhagen, O, senaste upplagan. Statistisk verktygslåda 1: Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund.
 • Eklund, K. Vår Ekonomi. Norstedts, Stockholm, senaste upplagan.
 • O’Sullivan, A. Urban Economics. McGraw-Hill Education, senaste upplagan.
Kompletterande material max. 300 sidor (tillhandahålles elektroniskt alternativt utdelat material).

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Karpestam, Kursansvarig
Telefon: 040-6657278

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program