Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt

Sammanfattning

Behörighetskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, FF303F Styrning av fastighetsföretag samt JU107A Juridisk översiktskurs.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, höst 2017

Kurskod:
FF310F version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Real Estate Law
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
30 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
14 november 2012

Förkunskapskrav

FF301F Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, FF303F Styrning av fastighetsföretag samt JU107A Juridisk översiktskurs.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 1-60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt ur ett juridiskt perspektiv.

Innehåll

 • Vad som är fast egendom och fastighetstillbehör
 • Överlåtelse av fast egendom, avtalsgranskning, avtalsskrivning samt en orientering i entreprenadrätt
 • Kontraktsbrott, fel i fastighet, rättsfallsseminarium
 • Nyttjanderätt, tomträtt, servitut
 • Arrende, hyra, bostadsrätt, ägarlägenheter
 • Panträtt i fastighet, exekution
 • Sakrättsliga frågor gällande fastigheter
 • Fastighetsbildning och samfälligheter
 • Plan- och bygglagstiftningen, Anläggningslagen, Ledningsrättslagen
 • Miljörätt för fastighetsägare, allemansrätt

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa kunskap om aktuella rättsregler på det fastighetsrättsliga området, inom både allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt.
 • visa fördjupad kunskap inom allmän fastighetsrätt gällande fastighetstillbehör, upprättande av överlåtelseavtal för fast egendom samt kontraktsbrott vid fastighetsavtal.
 • visa kunskap om juridisk metod samt var och hur man inhämtar information om gällande rätt.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i rättsfrågor inom det fastighetsrättsliga området.
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridisk problemställning, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning av praktikfall.
 • visa förmåga att på ett förståeligt sätt kunna förklara rättsreglerna inom det fastighetsrättsliga området även för personer som saknar specialkunskaper i ämnet.
 • visa förmåga att granska och upprätta avtal för överlåtelse av fast egendom samt självständigt kunna bedöma de juridiska konsekvenserna av avtalet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa kännedom om hur de fastighetsrättsliga reglerna förhåller sig till andra rättsområden samt rättsprocessens betydelse i fastighetsrättsliga frågor
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare juridiska kunskaper och att kunna utveckla sin kompetens i fastighetsvetenskapliga frågor.

Arbetsformer

Föreläsningar och gruppövningar/seminarium ca 47 tim samt självstudietid ca 220 tim.

Bedömningsformer

Examination sker genom

 • Skriftlig inlämning i grupp av en rättsutredning (1 hp) med redogörelse för förarbeten, praxis, doktrin samt sammanfattande slutsats i en rättsfråga (UG)
 • Skriftlig sluttentamen med praktikfall där studentens förmåga att identifiera den juridiska problemställningen, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning och förklara lösningen på ett förståeligt sätt bedöms (9 hp) (UV).

Krav för godkänd: godkänt resultat på rättsutredningen och godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Krav för väl godkänd: godkänt resultat på rättsutredningen och väl godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Grauers, F. (uppl. 14). Nyttjanderätt. Juristförlaget i Lund, Lund.
 • Grauers, P.H., Orlov, A. (2017) Övningar i fastighetsrätt. Studentlitteratur, Lund. ISBN 978-91-44-11686-0
 • Julstad B. (uppl. 5). Fastighetsindelning och markanvändning. Wolters Kluwer, Stockholm. ISBN 978-91-39-11375-1
 • Victorin A. & Hager R. (uppl. 7). Allmän fastighetsrätt. Iustus förlag, Uppsala. ISBN 978-91-7678-886-8
Övrigt
 • Vad som framkommit vid undervisningen samt material utdelat vid undervisningen eller utlagt på it’s learning.

Gällande lagtext (lagbok), t.ex. en av nedanstående (senaste utgåvan av lagbok):
 • Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Svensk lag. Iustus förlag, Uppsala.
 • Sveriges lag. Studentlitteratur, Lund.
Referenslitteratur:
 • Agell, A., Malmström, Å., Ramberg, C. & Sigeman, T. (senaste uppl.). Civilrätt. Liber förlag, Stockholm.
 • Grauers, P. H., Rosén, M. & Tegelberg, L. (senaste uppl). Fastighetsmäklaren - en vägledning. Wolters Kluwer, Stockholm.
 • Grauers, P. H.& Kjellström, A. (senaste uppl). Tentamensfrågor med lösningar för juridiska grundkurser. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57181
Annica Orlov, kursansvarig
Telefon: 040-66 57826

Anmälan

06 november 2017 - 14 januari 2018 Veckoslut 67% Malmö

15 januari 2018 - 04 mars 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 januari 2018 - 04 mars 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

21 januari 2019 - 10 mars 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

21 januari 2019 - 10 mars 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program