Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt

Sammanfattning

Behörighetskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
FF310F version 3
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Real Estate Law
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
30 maj 2017

Förkunskapskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 1-60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt ur ett juridiskt perspektiv.

Innehåll

 • Vad som är fast egendom och fastighetstillbehör
 • Överlåtelse av fast egendom, avtalsgranskning, avtalsskrivning samt en orientering i entreprenadrätt
 • Kontraktsbrott, fel i fastighet, rättsfallsseminarium
 • Nyttjanderätt, tomträtt, servitut
 • Arrende, hyra, bostadsrätt, ägarlägenheter
 • Panträtt i fastighet, exekution
 • Sakrättsliga frågor gällande fastigheter
 • Fastighetsbildning och samfälligheter
 • Plan- och bygglagstiftningen, Anläggningslagen, Ledningsrättslagen
 • Miljörätt för fastighetsägare, allemansrätt

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
1. visa kunskap om aktuella rättsregler på det fastighetsrättsliga området, inom både allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt.
2. visa fördjupad kunskap inom allmän fastighetsrätt gällande fastighetstillbehör, upprättande av överlåtelseavtal för fast egendom samt kontraktsbrott vid fastighetsavtal.
3. visa kunskap om juridisk metod samt var och hur man inhämtar information om gällande rätt.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
4. visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i rättsfrågor inom det fastighetsrättsliga området.
5. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridisk problemställning, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning av praktikfall.
6. visa förmåga att på ett förståeligt sätt kunna förklara rättsreglerna inom det fastighetsrättsliga området även för personer som saknar specialkunskaper i ämnet.
7. visa förmåga att granska och upprätta avtal för överlåtelse av fast egendom samt självständigt kunna bedöma de juridiska konsekvenserna av avtalet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
8. visa kännedom om hur de fastighetsrättsliga reglerna förhåller sig till andra rättsområden samt rättsprocessens betydelse i fastighetsrättsliga frågor
9. kunna identifiera sitt behov av ytterligare juridiska kunskaper och att kunna utveckla sin kompetens i fastighetsvetenskapliga frågor.

Arbetsformer

Föreläsningar och gruppövningar/seminarium samt självstudietid.

Bedömningsformer

Examination sker genom

 • Skriftlig inlämning i grupp av en rättsutredning med redogörelse för förarbeten, praxis, doktrin samt sammanfattande slutsats i en rättsfråga. (1 hp) (UG) (Lärandemål: 3, 4, 5)
 • Skriftlig sluttentamen med praktikfall där studentens förmåga att identifiera den juridiska problemställningen, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning och förklara lösningen på ett förståeligt sätt bedöms. (9 hp) (UV) (Lärandemål: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)

Krav för godkänd: godkänt resultat på rättsutredningen och godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Krav för väl godkänd: godkänt resultat på rättsutredningen och väl godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Grauers, F. (senaste upplagan). Nyttjanderätt. Juristförlaget i Lund, Lund.
 • Grauers, P.H. & Orlov, A. (senaste upplagan). Övningar i fastighetsrätt. Studentlitteratur, Lund.
 • Julstad B. (senaste upplagan). Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Victorin A. & Hager R. (senaste upplagan). Allmän fastighetsrätt. Iustus förlag, Uppsala.
Övrigt
 • Vad som framkommit vid undervisningen samt material utdelat vid undervisningen eller utlagt på kursens digitala lärplattform.

Gällande lagtext (lagbok), t.ex. en av nedanstående (senaste utgåvan av lagbok):
 • Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Svensk lag. Iustus förlag, Uppsala.
 • Sveriges lag. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Medea - Malmö universitet,
E-post: medea@mau.se
Annica Orlov, Kursansvarig
Telefon: 040-6657826

Anmälan

18 januari 2021 - 07 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 07 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 06 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 06 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program