Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av finansieringsfrågor på fastighetsmarknaden och finansieringsmöjligheternas påverkan på värderingsprocessen. Kursen syftar även till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap samt kännedom om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla förmåga att använda statistiska metoder för att analysera fastighetsmarknaden och hur denna marknad påverkas av omvärldsfaktorer.

Behörighetskrav

 • FF301F Fastighetsvetenskap: Arkitektur och samhällsbyggnad 7,5hp
 • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen
 • FF303F Styrning av fastighetsföretag 7,5hp
 • JU107A Juridisk översiktskurs
 • FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik 7,5hp
 • FF 309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden 7,5hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, höst 2014, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
FF312F version 1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Finance and Real Estate Evaluation
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 december 2010
Fastställandedatum:
31 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av finansieringsfrågor på fastighetsmarknaden och finansieringsmöjligheternas påverkan på värderingsprocessen. Kursen syftar även till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap samt kännedom om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla förmåga att använda statistiska metoder för att analysera fastighetsmarknaden och hur denna marknad påverkas av omvärldsfaktorer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 31-60 hp.

Förkunskapskrav

 • FF301F Fastighetsvetenskap: Arkitektur och samhällsbyggnad 7,5hp
 • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen
 • FF303F Styrning av fastighetsföretag 7,5hp
 • JU107A Juridisk översiktskurs
 • FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik 7,5hp
 • FF 309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden 7,5hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • grundläggande värdeteori och värderingsmetoder
 • fastighetstaxeringsförfarandet
 • omvärldens betydelse för fastigheters värde och prissättning
 • grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna diskutera olika begrepp inom fastighetsvärdering
 • kunna bedöma ett värde för såväl en småhusfastighet som bostadsrätt och kommersiell fastighet
 • kunna utforma ett värdeutlåtande för en småhusfastighet
 • kunna beakta ett hushålls finansieringsmöjligheter vid fastighetsvärdering
 • kunna tillämpa statistiska metoder för att analysera fastighetsmarknaden, exempelvis tillämpa en hedonisk prismodell
 • visa förmåga att bedöma fastighetsvärden utifrån objektet och i förhållande till målgrupp med beaktande av kulturella och sociala perspektiv
 • kunna kritiskt granska och bedöma kvalitet på värdeutlåtanden
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information samt redovisa denna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna reflektera kring etiska dilemman vid bedömningar av marknaden och värdering av fastigheter

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd:

 • godkänd individuell tentamen (4,5 hp)
 • godkänt värdeutlåtande i grupp (0,5 hp)
 • godkänt projektarbete i grupp (2hp)
 • godkänd muntlig presentation och opponering i grupp (0,5hp)

För väl godkänd krävs dessutom:
 • väl godkänd tentamen

Innehåll eller kursinnehåll

 • Fastighetsvärdering
 • Fastighetsmarknad
 • Fastighetstaxering
 • Värdeutlåtande
 • Finansiell ekonomi
 • Statistiska metoder

Arbetsformer

Föreläsningar ca 33 timmar,
Övningar ca 12 timmar,
Obligatoriska seminarier ca 8 timmar

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Djurfeldt, G., Larsson R. & Stjärnhagen O. (2010). Statistisk verktygslåda 1. Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund.
 • Gavelin, L. & Sjöberg, E. (2012). Finansiell ekonomi i praktiken. Studentlitteratur, andra upplagan, Lund.
 • Fastighetsvärdering; Grundläggande teori och praktisk värdering, utgiven av Mäklarsamfundet och Lantmäteriet LMV-rapport 2008:5.
 • Kompletterande material tillhandahålles under kursen.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Magnus Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657206

Anmälan

03 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

03 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 maj 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 maj 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program