Fastighetsförmedling

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar sammanfattande och fördjupade kunskaper om de juridiska problem som vanligen uppkommer eller skulle kunna uppkomma under förmedlingsprocessen, främst ifråga om bostadsfastigheter och bostadsrätter.

Behörighetskrav

JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp
FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp
FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag, 7,5 hp
OL301F Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7,5 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp
JU303F Bostadsrätt, 5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
FF315F version 3
Engelsk benämning:
Real Estate Brokerage
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
26 februari 2015

Förkunskapskrav

JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp
FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp
FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag, 7,5 hp
OL301F Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7,5 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp
JU303F Bostadsrätt, 5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sammanfattande och fördjupade kunskaper om de juridiska problem som vanligen uppkommer eller skulle kunna uppkomma under förmedlingsprocessen, främst ifråga om bostadsfastigheter och bostadsrätter.

Innehåll

Kursen behandlar

 • mäklarens verksamhet
 • intag
 • visning, objektsbeskrivning och information till köpare och säljare
 • besiktning och prispåverkande faktorer
 • kontraktsskrivning, avslut och service efter avslut
Kursen behandlar följande problemområden:
 • fastighetsmäklarens roll och skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), marknadsföringslagen (2008:486), lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt annan lagstiftning som är tillämplig på fastighetsmäklarens verksamhet
 • allmän och speciell fastighetsrätt ur ett förmedlingsperspektiv
 • bostadsrätt ur ett förmedlingsperspektiv
 • övrig civilrätt ur ett förmedlingsperspektiv
 • skatterätt och andra ekonomiska aspekter ur ett förmedlingsperspektiv

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:
1. förmedlingsprocessens olika faser
2. fastighetsmäklarens roll samt skyldigheter mot främst köpare och säljare men även mot tredje man
3. köparens och säljarens inbördes rättsliga relation
4. de övriga rättsregler, främst civilrättsliga, som har bäring på fastighets- och bostadsöverlåtelser
5. hur fastighetsmäklaren bör använda sig av tillämpliga rättsregler i sin roll som fastighetsmäklare i enlighet med god fastighetsmäklarsed

Efter avslutad kurs ska studenten:
6. kunna kritiskt analysera och bedöma förmedling av bostadsfastigheter eller bostadsrätter från s.k. intag genom hela förmedlingsprocessen fram till tillträde
7. kunna informera berörda parter vad som gäller i olika frågor som har samband med en försäljning
8. kunna ge korrekta råd och anvisningar till parterna i frågor gällande planlagstiftning och fastighetsbildning
9. behärska samt kunna ge korrekta och adekvata råd och upplysningar till parterna avseende vanligt förekommande frågor av juridisk – däri inbegripet skatterättslig – art som vanligen aktualiseras i förmedlingar
10. inför och i samband med kontraktsskrivning kunna identifiera eventuella konfliktfrågor och formulera kontraktsklausuler som löser eller förebygger tvister mellan parterna
11. kunna ställa de utredande frågor som behöver ställas för att förmedlingen ska kunna genomföras utan komplikationer
12. utveckla förmåga att utföra ett självständigt skriftligt arbete inom givna tidsramar
13. kunna göra en självständig rättsutredning inom givna tidsramar
14. kunna diskutera juridiska frågeställningar ur ett förmedlingsperspektiv

Vidare skall studenten visa förmåga att
15. kontinuerligt hålla sig informerad om god fastighetsmäklarsed; samt
16. kunna identifiera och analysera olika typer av problemställningar inom området

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, seminarier samt uppsatsarbete i grupp och andra självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom
En uppsats (5 hp) (betygsskala U, G, VG) (lärandemål 6 och 1-6)
En skriftlig tentamen (10 hp) (betygsskala U, G, VG) (lärandemål 1-5, 7-11 och 16)
För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på den skriftliga tentamen (10hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
 • Grauers, F. Fastighetsköp. Studentlitteratur, Lund.
 • Grauers, F. Familjerätt för fastighetsmäklare. Studentlitteratur, Lund.
 • Grauers, F. Nyttjanderätt: Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Studentlitteratur, Lund.
 • Jingryd, O. & Segergren, L. Fastighetsförmedling. Studentlitteratur, Lund.
 • Jingryd, O. & Kjellström, A. Övningsbok i fastighetsförmedling. Studentlitteratur, Lund.
 • Julstad, B. Fastighetsindelning och markanvändning. 5:e upplagan. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Melin, M. Fastighetsmäklarlagen: en kommentar. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Tegelberg, L. Köp och förmedling av bostadsrätt. Wolters Kluwer, Stockholm.
 • Victorin, A. & Flodin, J. Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt. Iustus, Uppsala.
 • Utdelade artiklar som tillhandahålles elektroniskt.
Samtliga titlar i senaste upplaga.

Referenslitteratur
 • Fastighetsvärdering; Grundläggande teori och praktisk värdering. Lantmäteriet, Gävle.
 • Grauers, P.H., Rosén, M. & Tegelberg, L. Fastighetsmäklaren - en vägledning. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Hellner, J., Hager, R. & Persson, A.H. Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt, 1 häftet. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Nilsson, L.I. & Sjödin, E. Servitut: En handbok. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Zacharias, C. 2011 års fastighetsmäklarlag: en kommentar. Zacharias, Stockholm.
Samtliga titlar i senaste upplaga

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ola Jingryd, Kursansvarig
Telefon: 040-6657254

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program