Internationell fastighetsmarknad

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande förståelse av fastighetsmarknaden ur ett internationellt perspektiv, med särskilt fokus på bostadstransaktioner.

Behörighetskrav

JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp
FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp
FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag, 7,5 hp
OL301F Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7,5 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
FF316F version 1
Engelsk benämning:
International Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 oktober 2012
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande förståelse av fastighetsmarknaden ur ett internationellt perspektiv, med särskilt fokus på bostadstransaktioner.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Förkunskapskrav

JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp
FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp
FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag, 7,5 hp
OL301F Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7,5 hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • begrepp och teoribildning inom handelsteori, växelkursteori, handelspolitik och valutamarknad
 • hur specialisering, internationell handel och ekonomisk integration påverkar priser, resursutnyttjande och ekonomisk välfärd
 • globaliseringens effekter på fastighetsmarknaden
 • olika organisatoriska strukturer av transaktionsprocesser samt transaktionskostnader

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa färdighet och förmåga att:
 • identifiera och analysera faktorer i världsekonomin och förklara hur dessa inverkar på fastighetsmarknaden
 • kritiskt analysera och förhålla sig till olika problemställningar inom fastighetsförmedling ur ett internationellt perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • ett reflekterande förhållningssätt till fastighetsförmedling ur ett internationellt perspektiv

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd:

 • Godkänd tentamen (5hp)
Krav för väl godkänd:
 • Väl godkänd tentamen (5hp)

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • internationell fastighetsmarknad
 • internationell handelsteori, växelkursteori, handelspolitik med fokus på EU, valutamarknad och globalisering
 • transaktion och transaktionskostnadsteori vid fastighetstransaktioner
 • organisation av transaktionsprocesser och fastighetsmäklarens roll ur ett internationellt perspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Jingryd, O. (2013). Impartial Legal Counsel in Real Estate Conveyances: The Swedish Broker and the Latin Notary. Doktorsavhandling i Fastighetsekonomi, KTH, Stockholm.
 • Lindqvist, S. (2011). Transaction cost and transparency on the owner-occupied housing market: An international comparison. Doktorsavhandling i Fastighetsekonomi, KTH, Stockholm.
 • Tiwari, P. & White, M. (2010). International Real Estate Economics. Palgrave Macmillan, UK.
 • Utdrag ur Seabrooke, W., Kent, P. & How, H.H. eds. (2004). International Real Estate - An Institutional Approach. Blackwell Publishing Ltd.
 • Ytterligare kursmaterial (forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar – tillhandahålles elektroniskt).


Referenslitteratur:
 • Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande (2007). Kort & Matrikelstyrelsen, Danmark.
 • Zevenbergen, J., Frank, A. & Stubkjaer, E. (eds.) (2007). Real property transactions: Procedures, transaction costs and models. Haveka, ALblasserdam, Netherlands.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Magnus Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657206