Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen

Sammanfattning

Behörighetskrav

FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag 7,5 hp, FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt 10 hp samt FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter 7, 5 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, höst 2015, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
FF319F version 1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Strategies in the Real Estate Industry
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
09 december 2010
Fastställandedatum:
10 juni 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskap om strategier kopplat till fastighetsvetenskap/fastighetsbranschen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 61-90 hp.

Förkunskapskrav

FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag 7,5 hp, FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt 10 hp samt FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter 7, 5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om olika strategiska synsätt
 • kunskap om teoretiska begrepp och modeller inom området strategi
 • kunskap om strategifrågors roller och betydelser i fastighetsvetenskap/fastighetsbranschen

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • förmåga att självständigt kunna söka, värdera och inhämta relevant kunskap på vetenskaplig nivå inom området strategi
 • förmåga att reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom fastighetsområdet gällande strategi
 • färdighet i att självständigt analysera en fastighetsverksamhets strategiska valmöjligheter samt föreslå och motivera strategiska val
 • förmåga att skriftlig och muntligt kunna presentera och diskutera sina slutsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att följa forskning och kunskapsutveckling inom området strategi
 • kunna utbyta kunskaper inom området strategi även med personer utan specialkunskaper inom området
 • visa förmåga att för en viss situation kritiskt reflektera över olika strategier och strategiska besluts betydelser i fastighetsbranschen

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen utgörs av:

 • ett aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier, 2 hp (U, G)
 • skriftlig tentamen, 5,5 hp (U, G, VG)

Krav för godkänd: Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier, godkänd skriftlig tentamen.

För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på den skriftliga tentamen.

Begränsning av antalet examinationstillfällen. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • Introduktion till strategi
 • Strategier i fastighetsbranschen
 • Resurser och struktur
 • Teoretiska begrepp och modeller
 • Samband strategi – organisation, styrning och utveckling av verksamheter i fastighetsbranschen
 • Strategisk analys, analys av konkurrensfördelar

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier där artiklar och/eller case behandlas.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Grant, R. M. (senaste uppl.). Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Publishing.
 • Melander, A. & Nordqvist, M. (senaste uppl.). Att förstå strategi. Studentlitteratur, Lund.
 • Whittington, R. (senaste uppl.). What is strategy- and does it matter? ?Cengage Learning EMEA.???
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar tillhandahålles elektroniskt.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ju Liu, Kursansvarig
Telefon: 040-6657297
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program