Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla en grundläggande förståelse för olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och relatera dessa till konkreta forskningsmetoder. Syftet är även att studenten skall utveckla en fördjupad förståelse av relationen mellan vetenskaplig teori och praktik genom att planera ett vetenskapligt arbete inom ämnet fastighetsvetenskap och därigenom utveckla både sitt akademiska skrivande och förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Behörighetskrav

FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, höst 2015, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
FF320F version 1
Engelsk benämning:
Scientific Methodology in Real Estate Science
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 augusti 2013
Fastställandedatum:
20 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla en grundläggande förståelse för olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och relatera dessa till konkreta forskningsmetoder. Syftet är även att studenten skall utveckla en fördjupad förståelse av relationen mellan vetenskaplig teori och praktik genom att planera ett vetenskapligt arbete inom ämnet fastighetsvetenskap och därigenom utveckla både sitt akademiska skrivande och förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 61-90 hp.

Förkunskapskrav

FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kännedom om olika vetenskapsteoretiska synsätt och hur dessa synsätt förhåller sig till vetenskapliga metoder
 • kunna redogöra för och definiera begrepp och teoribildningar inom vetenskapsteori
 • visa kunskap om och förståelse av olika forskningsmetoders tillämpningar och begränsningar
 • visa kännedom om vad som kännetecknar ett vetenskapligt skrivande och hur olika former av vetenskapliga texter är uppbyggda
 • kunna analysera och kritiskt värdera hur en vetenskaplig text bygger upp en argumentation
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • formulera frågeställningar och välja lämpliga metoder för att besvara dessa i självständiga arbeten
 • urskilja och analysera olika vetenskapliga och metodologiska ansatser
 • välja metod i relation till problemställning och diskutera metodens för- och nackdelar
 • vetenskapligt uttrycka sig skriftligt och muntligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • kritiskt granska problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat inom fastighetsvetenskap
 • använda sitt omdöme för att värdera olika vetenskapliga metoder och hur de passar olika syften
 • reflexivt diskutera olika etiska frågor inom forskningen på en grundläggande nivå

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: godkända seminarieuppgifter (4,5 hp) samt godkänd projektplan (3 hp).

För betyget väl godkänd krävs väl godkänd projektplan samt godkända seminarieuppgifter.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är indelad i tre delmoment:

1 Vetenskapsteori och filosofi

 • Vetenskapsteori – olika kunskapsteoretiska utgångspunkter
 • Vetenskapsteori och samhällsvetenskaplig forskning anpassad till det tvärvetenskapliga ämnet fastighetsvetenskap.
 • Rättsvetenskapliga och naturvetenskapliga metodansatser
 • Kvantitativa och kvalitativa metoder för faktainsamling
2 Vetenskapligt språk och skrivande
 • Akademiskt skrivande inför självständigt arbete.
 • Seminariebehandling och opponering.

3 Projektplan/problematiseringspapper
 • Introduktion till det självständiga arbetet
 • Muntlig framställning – leda och delta i diskussion kring vetenskapliga frågor
 • Identifiera ett vetenskapligt problem och motivera detta både vetenskapligt och för den fastighetsvetenskapliga praktiken.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, handledning samt självstudietid.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Stockholm.
 • Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Studentlitteratur, Lund.
 • Jarrik, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. Studentlitteratur, Lund.
 • Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.
 • Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Liber, Stockholm.
 • Av studenten vald litteratur, c 100 sidor.

Referenslitteratur:
 • Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund.
 • Bogdan, M. (2003). Komparativ rättskunskap. Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Sandgren, C. (2007). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Norstedts Juridik, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Sylwia Lindqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657193
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program