Internationell fastighetsmarknad

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande förståelse av fastighetsmarknaden ur ett internationellt perspektiv, med särskilt fokus på bostadstransaktioner.

Behörighetskrav

 • JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp
 • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
FF322F version 2
Engelsk benämning:
International Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
08 november 2016

Förkunskapskrav

 • JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp
 • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande förståelse av fastighetsmarknaden ur ett internationellt perspektiv, med särskilt fokus på bostadstransaktioner.

Innehåll

Kursen innehåller två delar. Kursens första del innehåller ekonomisk teori med fokus på grundläggande internationell ekonomi och institutionell ekonomi.
Den andra delen av kursen behandlar metodmoment och metodologi inom området fallbaserade metoder, särskilt fallstudier och komparativ metodik inom studier av olika länders fastighetsmarknader. Denna del syftar till att ge studenten kunskaper i att analysera och utföra jämförande fallstudier av olika länders fastighetstransaktionssystem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. visa förståelse för begrepp och teoribildning inom handelsteori, växelkursteori, handelspolitik och valutamarknad
 2. visa förståelse kring hur specialisering, internationell handel och ekonomisk integration påverkar priser, resursutnyttjande och ekonomisk välfärd
 3. analysera globaliseringens effekter på fastighetsmarknaden
 4. analysera hur olika organisatoriska strukturer av transaktionsprocesser påverkar transaktionskostnader på en fastighetsmarknad
 5. utveckla en förmåga att systematisera, analysera och värdera fallstudier och komparativa studier som behandlar olika länders fastighetstransaktionssystem

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Bedömningsformer

Individuell skriftlig tentamen (5 hp) (Lärandemål 1,2,3 och 4). Bedöms enligt skala UV
Seminarier (2,5 hp) (Lärandemål 4 och 5). Bedöms enligt skala UG

För betyget godkänd krävs godkänd tentamen (5 hp) samt aktivt deltagande på seminarier (2,5 hp).
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen (5 hp)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Jingryd, O. (2013). Impartial Legal Counsel in Real Estate Conveyances: The Swedish Broker and the Latin Notary. Doktorsavhandling i Fastighetsekonomi, KTH, Stockholm.
 • Lindqvist, S. (2011). Transaction cost and transparency on the owner-occupied housing market: An international comparison. Doktorsavhandling i Fastighetsekonomi, KTH, Stockholm.
 • Tiwari, P. & White, M. (2010). International Real Estate Economics. Palgrave Macmillan, UK.
 • Ytterligare kursmaterial (forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar – tillhandahålles elektroniskt).
Referenslitteratur:
 • Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande (2007). Kort & Matrikelstyrelsen, Danmark.
 • Zevenbergen, J., Frank, A. & Stubkjaer, E. (eds.) (2007). Real property transactions: Procedures, transaction costs and models. Haveka, Alblasserdam.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Magnus Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657206
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

05 oktober 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

04 oktober 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

03 oktober 2022 - 06 november 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program