Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO219A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
FO213A version 1,1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Aesthetics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
05 oktober 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO219A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen. I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och färdigheter kring estetiska uttrycksformer med relevans för förskola.

Innehåll

Inom kursen studeras estiska uttrycksformer med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Studenten ges möjlighet att träna och utveckla sin förmåga att kommunicera genom de estetiska uttrycksformerna bild, drama och musik. Vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper, didaktiska kompetenser och förståelse för att arbeta med mål för barns estetiska färdigheter i bild, drama och musik i förhållande till lek och lärande, likvärdighet och välbefinnande. Inom ramen för akademisk literacy övas studenternas retoriska förmåga.
I kursen förväntas studenten analysera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet samt sin egen förmåga att kommunicera genom de estetiska uttrycksformerna relaterat till kursens centrala ämnesdidaktiska och teoretiska begrepp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera, genomföra, dokumentera och analysera barns aktiviteter i bild, drama och musik utifrån didaktiska perspektiv
  • redogöra för och analysera förhållandet mellan olika estetiska uttryckssätt och barns lek och lärande
  • analysera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras så att varje barns estetiska uttrycksförmåga främjas på ett lustfyllt och likvärdigt sätt
  • kommunicera ett budskap genom de estetiska uttrycksformerna bild, drama och musik

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av enskilt arbete och grupparbete, olika former av presentationer, seminarier, workshops, föreläsningar, filmade inslag, aktiviteter i förskola samt studiebesök på en kulturinstitution. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt skapande och kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Muntlig presentation (Oral Presentation), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1, 2 och 3.

Prov 2: Estetisk multimodal kommunikation (Aesthetic Multimodal Communication), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 4.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

För att erhålla betyget Väl godkänd för hela kursen ska båda proven bedömas som Väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Angelo, Elin & Sæther, Morten (2014). Barnet och musiken: en introduktion i musikpedagogik för förskollärare. Malmö: Gleerup (203 s.)

Brante, Göran (2016). Allmän didaktik och ämnesdidaktik: En inledande diskussion kring gränser och anspråk. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 2, No. 1, november 2016, s. 52-68 (16 s.)

Braxell, Stina (2010). Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag (143 s.)

Klerfelt, Anna & Qvarsell, Birgitta (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerup (221 s.)

Mjaaland Heggestad, Kari (2014). 7 vägar till drama: grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur. (255 s.)

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket (74 s) Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808

Pramling, Niklas & Wallerstedt, Cecilia (2009). Making musical sense: the multimodal nature of clarifying musical listening. Music Education Research, 11:2, pp. 135-151 (15 s.) Tillgänglig på: http://dx.doi.org/10.1080/14613800902924433

Sigrell, Anders (2013): Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt. Ödåkra: Retorikförlaget (137 s.)

Thavenius, Jan (2005). Om den radikala estetiken. Utbildning & demokrati, Vol 14, nr 1, s. 11-33 (23 s.) Tillgänglig på: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-1/jan-thavenius---om-den-radikala-estetiken.pdf

Øksnes, Maria (2011). Lekens flertydighet Om barns lek i en institutionaliserad barndom. Stockholm: Liber (177 s.)

Valbar litteratur och filmade inslag tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Charlotte Paggetti, Kursansvarig
Telefon: 040-6658389
Helena Malm, Kursansvarig
Telefon: 040-6658174
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program