Barndom och lärande: Matematik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO204A-Barndom och lärande: Literacy eller FO214A-Barndom och lärande: Literacy.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
FO215A version 1,2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Mathematics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
08 juni 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO204A-Barndom och lärande: Literacy eller FO214A-Barndom och lärande: Literacy.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i matematik och matematikdidaktik med relevans för förskola. Kursens mål är också att studenterna ska utveckla förmåga att synliggöra, analysera och utmana barns matematiska kunnande, samt utifrån detta kunna resonera kring didaktiska möjligheter.

Innehåll

Inom kursen studeras grundläggande matematiska begrepp och samband med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Genom föreläsningar och workshops i seminarieform ges studenterna möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för barns kunnande i matematik.
I kursen förekommer inslag där studenterna bearbetar och fördjupar kursens innehåll inom förskolans verksamhet och relaterar till egna erfarenheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Analysera och resonera om matematikaktiviteter i förskola med hjälp av didaktikens begrepp och frågor samt med hjälp av olika uttrycksformer
  • Diskutera hur förskollärare kan utmana och stödja barns matematiska begreppsförståelse och meningsskapande med utgångspunkt i barns perspektiv, samt utifrån ett ämnesspecifikt språk i förhållande till barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv
  • Redogöra för grundläggande matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • Använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • Problematisera kunskapsbegreppet inom matematik så som det kommer till uttryck i läroplanen

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten/diskussioner, responsarbete, workshops, seminarier, filmade inslag och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Fältstudie och muntlig didaktisk analys i grupp samt individuellt (Field Study and Oral Didactic Analysis in group and individual), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Individuell hemtenta (Individual Written Examination), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3, 4 och 5.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda proven.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bishop, Alan (1988). Mathematics Education in Its Cultural Context. Educational Studies in Mathematics. Vol. 19, No. 2, pp. 179-191 (12 s)
http://www.jstor.org/stable/3482573?seq=1#page_scan_tab_contents

Björklund, Camilla & Franzén, Karin (red) (2015). De yngsta barnens matematik. Stockholm: Liber (172 s)

Förskola i utveckling – bakgrund till förändringar i förskolans läroplan (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet (23 s) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158951

Heidberg Solem, Ida & Lie Reikerås, Elin Kirsti (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur och Kultur (342 s)
Helenius, Ola, Johansson, Maria, Lange, Troels, Meaney, Tamsin & Wernberg, Anna (2016). Matematikdidaktik i förskolan. Att utveckla lekfulla matematiska barn. Malmö: Gleerups (156 s)

Jahnke, Anette (2016). Skolans och förskolans matematik. Kunskapssyn och praktik. Lund: Studentlitteratur (184 s)

Läroplan för förskolan Lpfö98 (2016). Stockholm: Skolverket (16 s)
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Lärportalen: Förskolans matematik (2015). Stockholm: Skolverket
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/matematik/F%C3%B6rskola/450_forskolansmatematik

Reis, Maria (2015). Barn matematiserar och lär sig matematik. Stockholm: Liber (124 s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Catrin Stensson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658244
Monica Roth Mirenhart, Kursansvarig
Telefon: 040-6658394

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program