Barndom och lärande: Introduktion

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska A + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
FO243A version 1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Introduction
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
20 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska A + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Kursens övergripande syfte är studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om förskolans framväxt, barndomens historia samt yngre barns utveckling och lärande utifrån olika teoretiska perspektiv.
Delkurs 1 syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskap om skola, förskola och barndom i ett historiskt perspektiv.
Delkurs 2 syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskap om utvecklingspsykologi och aktuell forskning om barns mångsidiga utveckling och livsvillkor.

Utbildning och förskola, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen behandlas skola, förskola och barndom i ett historiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Vidare studeras mänskliga rättigheter, barnkonventionen och lagar som ligger till grund för förskolans organisation. Studenterna introduceras till akademiska studier genom reflektionsövningar och litteraturseminarier, här med särskilt fokus på studieteknik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för förskolans organisation och relevanta styrdokument
  • redogöra för skolväsendets och förskolans historia
  • beskriva barndomens förändrade innebörder i en utbildningshistorisk kontext

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar.

Bedömningsformer

Skriftlig salstentamen (Written examination), 7,5 hp. I detta prov examineras samtliga mål för delkurs 1.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Barndomspsykologi, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen studeras och problematiseras utvecklingspsykologiska teorier, och hur dessa ligger till grund för barndomspsykologins framväxt. Vidare analyseras relationer mellan dominerande teorier om utveckling och barnsyn, barns villkor och förskolans verksamhet. Kursen behandlar begreppen livsteman och kompetenser såsom de beskrivs i nyare utvecklingspsykologisk och barndomspsykologisk forskning. Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på referenshantering och kamratrespons.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och problematisera utvecklingspsykologiska teorier
  • beskriva barndomspsykologin och dess framväxt
  • beskriva livsteman och kärnkompetenser som betydelsebärande för barns utveckling, lärande och välbefinnande
  • skriva en text med god referenshantering

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar.

Bedömningsformer

Akademiskt paper (Academic paper). I detta prov examineras samtliga mål för delkurs 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Utbildning och förskola

Axelsson, Thom & Qvarsebo, Jonas (2010). Barndomens historiska framväxt. I: Riddersporre, Bim & Persson, Sven (red.). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Liber (20 s)
Florin, Christina & Nilsson, Bengt (2000). ”’Något som liknar en oblodig revolution’: jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen”, Jämställdhetskommittén, Uppsala (98 s)
Heywood, Colin (2005). Barndomshistoria. Lund: Studentlitteratur (337 s)
Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (kap 1-4) (25 s)
Richardsson, Gunnar (2010). Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. Lund: Studentlitteratur (287 s)
Tallberg-Broman, Ingegerd (1995). Perspektiv på förskolans historia. Lund: Studentlitteratur (172 s)

Barndomspsykologi

Askland, Leif & Sataøen, Svein Ole (2014). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt: Stockholm, Liber (240 s) ?
Berglund, Sara (2015). Skriv- och referensanvisningar. Malmö: Malmö högskola?
Bruce, Barbro & Bim Riddersporre (2012). Kärnämnen i förskolan. Nycklar till livslångt lärande.?Stockholm: Natur & Kultur (kap 1, 3-5) (150 s)
Bruner, Jerome (2014). Narrative, Culture, and Psychology. In A. Antonietti, E. Confalonieri, A. Marchetti (eds.), Reflective Thinking in Educational Settings: A Cultural Framework.?Cambridge University Press, pp. 221-226* (5 s)
Högskolan i Borås (2015). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. Tillgänglig på: http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:850239/FULLTEXT06.pdf?
Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (kap 5-9, 11, 13) (150 s)
Sommer, Dion (2009). Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld. Stockholm: Liber (kap 1, 3, 7) (80 s)
Litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Gun Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658152
Jonas Qvarsebo, Kursansvarig
Telefon: 040-6658348
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141