Fysik 1 (förutbildning)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.
För deltagande i laborationer (undantaget laboration 1) krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
FY010C version 1
Engelsk benämning:
Physics 1
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.
För deltagande i laborationer (undantaget laboration 1) krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ej ingå i examen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurs Fysik 1a.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Krafter
 • Rörelse i en dimension
 • Energi och värme
 • Elektricitetslära
 • Materiens inre

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa kännedom om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas
 • visa förståelse för sambandet mellan matematiska modeller och den fysikaliska verkligheten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information
 • visa förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem
 • kunna beskriva och förklara vardagliga fenomen i fysikaliska termer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat

Arbetsformer

Föreläsningar cirka 65 timmar, övningar cirka 30 timmar och obligatoriska laborationer cirka 15 timmar samt självstudier cirka 290 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs: Godkända laborationer, obligatorisk närvaro samt godkända laborationsrapporter.
Godkända tentamina.

Slutbetyg grundas på medelvärdet av de två tentamina.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Alphonce, Rune: Bergström, Lars: Gunnvald, Per: Ivarsson, Jenny: Johansson, Erik, Heureka! Fysik 1, Stockholm: Natur & Kultur, 2011 eller senaste utgåvan.
 • Alphonce, Rune & Pilström, Helen, Formler och tabeller från Natur & kultur. Stockholm: Natur & kultur, 2011 eller senaste utgåvan.
 • Kompletterande kursmaterial tillhandahålls elektroniskt.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Ödmo, Kursansvarig
Telefon: 040-6658185

Anmälan

31 augusti 2020 - 21 februari 2021 Dagtid 33% Malmö Schema Schema (1) Schema (10) Schema (11) Schema (12) Schema (2) Schema (3) Schema (4) Schema (5) Schema (6) Schema (7) Schema (8) Schema (9) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 21 februari 2021 Dagtid 33% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program