Fysik 2 (förutbildning)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.
För deltagande i laborationer krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
FY020C version 1
Engelsk benämning:
Physics 2
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.
För deltagande i laborationer krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ej ingå i examen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurs Fysik 2.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Rörelse i två dimensioner
 • Magnetfält och induktion
 • Mekaniska vågor och ljud
 • Ljus och övrig elektromagnetisk strålning
 • Atomen
 • Universum

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa kännedom om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas
 • visa förståelse för sambandet mellan matematiska modeller och den fysikaliska verkligheten
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information
 • visa förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem
 • kunna beskriva och förklara vardagliga fenomen i fysikaliska termer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat

Arbetsformer

Föreläsningar cirka 60 timmar, övningar cirka 20 timmar, obligatoriska laborationer cirka 10 timmar samt självstudier cirka 310 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs:
Godkända laborationer, obligatorisk närvaro samt godkända laborationsrapporter. Godkänd tentamen.
Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Alphonce, Rune: Bergström, Lars: Gunnvald, Per: Ivarsson, Jenny: Johansson, Erik, Heureka! Fysik 2, Stockholm: Natur & Kultur, 2012 eller senaste utgåvan.
 • Alphonce, Rune & Pilström, Helen, Formler och tabeller från Natur & kultur. Stockholm: Natur & kultur, 2011 eller senaste utgåvan.
 • Kompletterande kursmaterial tillhandahålls elektroniskt.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 67% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 67% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program