Modeller och verklighet, inriktning TELMah

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012, höst 2011

Kurskod:
FY117A version 1
Engelsk benämning:
Models and Reality for TELMah
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
25 mars 2011
Fastställandedatum:
25 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

En ingenjör arbetar i stor utsträckning med modeller av sin omvärld. Det handlar om att definiera problemställningar och att bryta ned dem till mindre, greppbara delar. Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskaper i grundläggande naturvetenskap genom att tänka kritiskt kring olika modeller inom naturvetenskap och teknik och deras relation till den verklighet där de används, samt att tillgodogöra sig grundläggande färdigheter i att använda matematik och naturvetenskap i projekttillämpningar. Vidare syftar kursen till att bygga på resonemang och förståelse. Slutligen syftar kursen till att också inspirera till fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Matematik D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för grundläggande fysikaliska begrepp inom grundläggande fysikområden med tillämpningar samt grundläggande matematiska begrepp inom kvantitativa modeller
 • kunna identifiera relevanta frågeställningar, redogöra för och tillämpa metoder och tekniker för att bygga fysikaliska förståelsemodeller
 • ha förståelse för vilka fysikaliska och matematiska metoder som behöver användas för att lösa en given problemställning
 • veta var kompletterande kunskaper kan inhämtas

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna avgöra vilket naturvetenskapsområde som är relevant för en given problemställning
 • kunna avgöra vilka fysikaliska och matematiska metoder som behöver användas för att lösa en given problemställning
 • kunna göra enkla analyser av sammansatta problemställningar inom grundläggande fysikområden med tillämpningar
 • kunna konstruera enkla förståelsemodeller för en given problemställning
 • kunna använda enklare fysikaliska och matematiska metoder för att lösa delar av en given problemställning
 • kunna reflektera över begränsningar hos modeller och giltigheten av de funna lösningarna
 • kunna redovisa en förmåga i att ge muntliga och skriftliga presentationer och vid sådana presentationer kunna diskutera och försvara framlagda slutsatser genom att utnyttja den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, föreläsningar, teknisk dokumentation samt marknadsföringsmaterial genom analys av de praktiska erfarenheterna som förvärvats under kursen
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • ha utvecklat ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot den egna projektgruppen

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Arbetsuppgifterna redovisas genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Vid det muntliga presentationstillfället ställs också frågor till varje student (muntligt eller skriftligt). Vid presentationstillfället diskuteras också den skriftliga rapporten och lärarkommentarer ges på denna. Om arbetsuppgiften innehåller en numerisk metod eller en iterativ process kan en datorlaboration användas för att bedöma en del av uppgiften.

Krav för godkänd: Godkända arbetsuppgifter.

Betygsbedömning: Slutbetyget är heltalsdelen (dock högst 5) av medelvärdet av arbetsuppgifternas poäng. Antalet högskolepoäng på respektive arbetsuppgift används som vikt. På varje arbetsuppgift ges poängen underkänd, 3,0-6,0, baserad på rapport, muntlig presentation och svar på frågor. Samtliga av momenten, rapport, muntlig presentation och svar på frågor, samt i förekommande fall datorlaborationer, måste var för sig vara godkända för att få godkänt på hela arbetsuppgiften.

Innehåll eller kursinnehåll

Modeller och metoder:

 • Kvalitativa modeller i ord och bild
 • Algebraiska, analytiska och numeriska kvantitativa modeller
 • Uppdelning av ett komplext problem i hanterbara delproblem
 • Realistiska uppskattningar av värden som inte är givna i problemställningen och bedömning av realismen i de svar man beräknat

Grundläggande fysikområden:
 • Mekanik
 • Bildfysik och optik
 • Värmelära och gasfysik
 • Strålning
 • Ellära

Arbetsformer

Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande, och baseras på ett antal arbetsuppgifter/problemställningar omfattande 1,5 - 3 högskolepoäng vardera. Arbetsuppgifternas innehåll väljs så att studenterna erhåller ett brett kunskapsfält, relevant för den valda utbildningen.

Studenterna arbetar självständigt (företrädesvis i grupper) med arbetsuppgifterna. Som undervisningsresurser finns:

 • målbeskrivning för varje arbetsuppgift,
 • problembeskrivning, nedbruten i mindre delar där delmål och deluppgifter specificeras på mer detaljnivå,
 • introduktions- och temaföreläsning
 • temalaboration inom fysikområdet eller datorlaboration
 • frågetimmar, dit studenterna kan vända sig med frågor då de behöver hjälp och stöd med arbetsuppgifterna

Föreläsningar ca 20 timmar, laborationer ca 15 timmar, frågetimmar ca 40 timmar, redovisning ca 15 timmar, samt självständigt arbete och självstudier ca 110 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5) SB.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur:
 • Walker, J.S: Pearson Education Inc., Physics - Pearson International Edition, 2006 (Third edition), eller
 • Walker, J.S: Pearson Education Inc., Physics - Pearson International Edition, 2010 (Fourth edition)

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenterna/kursrepresentanterna under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Rickard du Rietz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658638
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620