Fysik för digitala spel

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C. Godkänd på kursen MA127A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
FY121A version 1
Engelsk benämning:
Physics for Digital Games
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C. Godkänd på kursen MA127A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde. Kursen ingår i utbildningsprogrammet Spelutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för principerna inom fysikområdet mekanik, kunna använda detta inom programmering av spelmoment samt utveckla förståelse för vilka tillägg som behövs för korrekt spelfysik.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

Krafter:

 • grundläggande krafter: tyngdkraft, normalkraft, friktion
 • övrigt: lyftkraft från fluid, motståndskrafter från t ex luft, sammansättning till centripetalkraft

Rörelse:

 • grundläggande: hastighet, acceleration, potentiell energi och translationskinetisk energi
 • övrigt: vinkelhastighet, vinkelacceleration, rotationskinetisk energi

Kraft och rörelse:

 • grundläggande: Newtons lagar, parabelrörelse, rörelsemängd, impuls, endimensionell stöt (och explosion)
 • övrigt: samtidig translation och rotation, kraftmoment, motstånd/dämpning, centralrörelse, komplicerad rotation: rörelsemängdsmoment, tröghetsmoment

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för grundläggande fysikaliska begrepp och händelser inom kraft och rörelse
 • kunna kortfattat redogöra för övriga fysikaliska begrepp och händelser inom kraft och rörelse
 • visa förståelse för vilka fysikaliska (och matematiska) metoder som behöver användas för att lösa en given problemställning inom spelutveckling
 • kunna utförligt redogöra för fysiken för en kropps rörelse i en spelsituation i termer av kraft, rörelsemängd, hastighet, acceleration och potentiell energi och translationskinetisk energi

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten:

 • visa förmåga att förstå programkod och själv programmera fysiken för en kropps rörelse i en spelsituation
 • kunna ställa upp och beräkna resultat från en fysiksituation med translation och endimensionell stöt (inklusive explosion)
 • kunna redogöra för fysiken för en kropps rörelse i situationer med rotation, luftmotstånd/dämpning eller centralrörelse
 • kunna utföra beräkningar för grundläggande fysikaliska begrepp och händelser inom kraft och rörelse
 • kunna tillämpa de fysikaliska metoderna i form av programkod för enklare spelelement

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna förhålla sig kritiskt till hur fysik modeleras i programkod
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Arbetsformer

Lektioner ca 60 timmar, redovisningar ca 5 timmar, samt självstudier ca 135 timmar.

Bedömningsformer

För godkänt krävs att tentamen (4,5 hp) och programmeringsuppgifterna (3 hp) är godkända.

För Väl godkänd krävs antingen betyget 5 på tentamen och minst G på programmeringsuppgifterna eller minst betyget 4 på tentamen och VG på programmeringsuppgifterna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Egenproducerat material

Referenslitteratur:
 • Cutnell, John D. & Johnson, Kenneth W. (2012) Introduction to Physics, John Wiley & Sons, New York (även äldre upplagor går bra)
 • Valfri svensk gymnasiebok (för svenska begrepp)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 25% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program